Υπαγωγή Δήμου Περιστερίου στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Περιστερίου

Αριθμ. οικ.5952 – ΦΕΚ Τεύχος Β 425/14.02.2017
Υπαγωγή κτηματογραφούμενης περιοχής στην τοπική αρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείου που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Η κτηματογραφούμενη περιοχή του Δήμου Περιστερίου του Νομού Αττικής, νυν Δήμου Περιστερίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, υπάγεται στο σύνολο της μετά την περαίωση της κτηματογράφησης στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Περιστερίου που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο για την ίδια περιοχή.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.