Κανονισμός σχέσεων των συνιδιοκτητών των Οικισμών του πρώην ΟΕΚ

Κανονισμός σχέσεων των συνιδιοκτητών των Οικισμών του πρώην ΟΕΚ

Κανονισμός σχέσεων των συνιδιοκτητών των Οικισμών του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και ήδη Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)». (Αριθμ. απόφασης 2031/48/11-7-2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2643/28.07.2017)

Προοίμιο – Ορισμοί
Όλοι οι αποκτώντες κυριότητα, εμπράγματα εν γένει δικαιώματα, αλλά και οι απλοί μισθωτές ή χρήστες ιδιοκτησιών που συμπεριλαμβάνονται στον οικισμό, θα πρέπει να είναι σε πλήρη γνώση του γεγονότος ότι η ιδιοκτησία τους αποτελεί ένα τμήμα ενός οικιστικού συνόλου με κοινόκτητους, κοινόχρηστους, ιδιόκτητους και ιδιόχρηστους χώρους.

Σκοπός των διατάξεων που ακολουθούν είναι η εύρυθμη λειτουργία κάθε οικισμού, η διατήρηση της κατασκευαστικής του αισθητικής, καθώς και της φυσιογνωμίας του ως συγκροτήματος κοινωνικών κατοικιών, ήτοι κατοικιών που κατασκευάστηκαν και παραχωρήθηκαν από οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής, όπως ο τ. ΟΕΚ και ο ΟΑΕΔ, με σκοπό τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού της χώρας και των οικογενειών αυτού.

Ενόψει των ανωτέρω, ο OAΕΔ δύναται να ιδρύει φορέα διαχείρισης ανά οικισμό ή ανά ομάδα οικισμών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων και την αξιοποίηση της τυχόν υπάρχουσας περιουσίας αυτών.Ορισμοί
Οικισμός: Περιλαμβάνει το σύνολο των οικοδομικών τετραγώνων του οικισμού. Εξ αυτών, οι κατοικίες θα παραχωρηθούν στους δικαιούχους, τα δε καταστήματα και οι αίθουσες συγκέντρωσης (κοινωνικών εκδηλώσεων) και οι χώροι κοινών εγκαταστάσεων θα παραμείνουν στην κυριότητα του Οργανισμού.

Οικόπεδα: Είναι τα αδόμητα οικοπεδικά τμήματα, των οποίων η κυριότητα παραμένει στον ΟΑΕΔ.

Κτίριο: Είναι το ανεξάρτητο λειτουργικά και χωροταξικά (εφαπτόμενο με άλλα ή μη) λειτουργικά, οικοδόμημα κατοικιών ή άλλων διαιρετών χώρων με είσοδο, κλιμακοστάσιο, αποθήκες κ.λπ. Σε κάθε κτίριο συνιστάται οριζόντια ιδιοκτησία του ν. 3741/1929, όπως ισχύει.

Οικοπεδούχος: Είναι ο Ο.Α.Ε.Δ. ως καθολικός διάδοχος του τ. Ο.Ε.Κ., δυνάμει του ν. 4144/2013.

Ένοικος: Είναι ο με οποιονδήποτε τρόπο χρήστης ιδιοκτησίας (ιδιοκτήτης, μισθωτής, κλπ).

Διαχειριστής κτιρίου: Είναι ο συνιδιοκτήτης σε οριζόντια ιδιοκτησία κτιρίου, ο οποίος εκλεγόμενος ως διαχειριστής από τη Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών του ως άνω κτιρίου, εξουσιοδοτείται ρητά με τον παρόντα Κανονισμό να εκπροσωπεί όλους τους συνιδιοκτήτες του κτιρίου στην Επιτροπή Διαχειριστών του οικοδομικού τετραγώνου.

Επιτροπή διαχειριστών Οικοδομικού Τετραγώνου: Απαρτίζεται από το σύνολο όλων των διαχειριστών κτιρίων του Ο.Τ. Αυτή συνέρχεται και συνεδριάζει σε συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14.

Γενική Συνέλευση κτιρίου: Είναι η συνέλευση των συνιδιοκτητών του κτιρίου την οποία απαρτίζουν όλοι οι συνιδιοκτήτες οριζοντίων ιδιοκτησιών του κτιρίου.

Γενική Συνέλευση Οικοδομικού Τετραγώνου: Είναι η συνέλευση συνιδιοκτητών των επί μέρους κτιρίων του οικοδομικού τετραγώνου.

Το κείμενο της απόφασης 2031/48/11-7-2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2643/28.07.2017