Κατάργηση Αστυνομικού Τμήματος Ακροπόλεως και Τμήματος Ασφάλειας Ακροπόλεως

At-AkropoleosΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 26 /2014 – ΦΕΚ Α 44 – 25.02.2014

Κατάργηση Αστυνομικού Τμήματος Ακροπόλεως και Τμήματος Ασφάλειας Ακροπόλεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 παρ. 1 περ. α΄ και β΄ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
2. Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
5. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160) και 118/2013 (Α΄ 152).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την υπ’ αριθμ. 20/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατάργηση Υπηρεσιών
Καταργούνται το Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και το Τμήμα Ασφάλειας Ακροπόλεως της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής που προβλέπονται, αντίστοιχα, από τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 και της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 23Α του Π.Δ. 1/2001 (Α΄ 1).

Άρθρο 2
Τροποποίηση – κατάργηση διατάξεων
1. Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 1/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Α΄ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, με έδρα το δήμο Αθηναίων και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των Αστυνομικών Τμημάτων Ομονοίας, Συντάγματος και Εξαρχείων».

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται: α. η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 1/2001 και β. η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 23Α του ιδίου Π.Δ., όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 2/2004 (Α΄ 1).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ