Κτηματολογικά Γραφεία. Αλλαγή στο ωράριο συναλλαγών και εξυπηρέτησης των πολιτών

Κτηματολογικά Γραφεία. Αλλαγή στο ωράριο συναλλαγών και εξυπηρέτησης των πολιτών

 

Αριθμ. απόφ. Δ.Σ. 172/7/14.02.2022 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 768/18.02.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 62/4/17.04.2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Καθορισμός ωραρίου συναλλαγών και εξυπηρέτησης κοινού στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ. (Β’ 1727)».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Ν.ΠΔ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το Άρθρο Μόνο της υπ’ αρ. 62/4/17.04.2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Καθορισμός ωραρίου συναλλαγών και εξυπηρέτησης κοινού στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 1727) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο Μόνο

Το ωράριο συναλλαγών και εξυπηρέτησης κοινού στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ορίζεται ως εξής:

α) Κατάθεση και παραλαβή αιτήσεων για καταχώριση/εγγραφή πράξεων και έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και διαγραμμάτων: 8:30 π.μ. – 13:30 μ.μ.

β) Παράδοση και παραλαβή πιστοποιητικών, αντιγράφων και διαγραμμάτων: 8:30 π.μ.- 14:00 μ.μ.

γ) Έρευνα βιβλίων και λοιπών τηρούμενων αρχείων:

 

Για τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα της Περιφέρειας Αττικής: 9.30 π.μ.- 14:00 μ.μ.

 

Για τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα της υπόλοιπης χώρας: 10.00 π.μ.-14.00 μ.μ.

 

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από την 21.02.2022.