Λαϊκή αγορά Ανω Λιοσίων του Δήμου Φυλής

Αριθμ. 39/2016 – ΦΕΚ B 481 – 25.02.2016
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Α. Λιόσια του Δήμου Φυλής, ημέρα Σάββατο, της Ζ ́ Αττικής
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 5η/11−02−2016 θέμα 9o)
αποφασίζει ομόφωνα:

Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Άνω Λιοσίων, του Δήμου Φυλής (της Ζ ́ Αττικής), ημέρα Σάββατο, ως εξής:

Επί της οδού Μπουμπουλίνας με έναρξη από την διασταύρωση της οδού Μπουμπουλίνας και της Αττικής Οδού στην Δημοτική Κοινότητα Ζεφυρίου και μήκος περίπου 150 μέτρων (με κατεύθυνση από Αττική Οδό προς Τεπελενίου).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
Αριθμ. 40/2016 – ΦΕΚ B 481 – 25.02.2016
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Α. Λιόσια του Δήμου Φυλής, ημέρα Δευτέρα, της Ζ ́ Αττικής.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 5η/11−02−2016 θέμα 10o)
αποφασίζει ομόφωνα:

Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Άνω Λιοσίων, του Δήμου Φυλής (της Ζ ́ Αττικής), ημέρα Δευτέρα, ως εξής:

Επί της οδού Ζήνωνος με έναρξη από την διασταύρωση της οδού Ζήνωνος και Λ. Φυλής και μήκος περίπου 250 μέτρων.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ