Λειτουργία Λαϊκής αγοράς Άνω Πατησίων

laikes_agoresΑριθμ. 31103 – ΦΕΚ Β 529 – 28.02.2014

Λειτουργία Λαϊκής αγοράς Άνω Πατησίων της Ε΄ Αθηνών.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκαν με την αριθμ. 44403/20-10-2011 (ΦΕΚ 2494/ τ.Β΄/04.11.2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/1995) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/τ.Α΄/2005) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.
6. Το αριθμ. 23660/30-10-13 έγγραφο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής, με το οποίο μας απεστάλη το αριθμ. 39/22-10-13 απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης – πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής (θέμα 8ο) για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Άνω Πατησίων της Ε΄ Αθηνών.
7. Το αριθμ. 226182/19-11-13 έγγραφό μας, με το οποίο αποστείλαμε την ανωτέρω πρόταση του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής, στο Δήμο Αθηναίων και στην Υποδ/νση Τροχαίας Αθηνών.
8. Το αριθμ. 2009/4/66-ε΄/28-11-13 απαντητικό έγγραφο της Υποδ/νσης Τροχαίας Αθηνών.
9. Το αριθμ. 2009/4/6-β/27-12-13 απαντητικό έγγραφο του τμήματος Τροχαίας Νέας Ιωνίας.
10. Το αριθμ. 53339/11-02-14 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Αθηναίων.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Άνω Πατησίων της Ε΄ Αθηνών εκ περιτροπής ανά τετράμηνο, ως εξής:

στην οδό Αθανασίου Ιαλέμου από Χαλεπά έως Ολοφύτου, στον πεζόδρομο της πλατείας Πολεμιστών – Εργατών 1912 – 13, καθώς και στο χώρο από το σιντριβάνι έως και στον πεζοδρόμιο της οδού Γεωργούλα από την αριστερή πλευρά, από την οδό Αμυκλών έως τον πεζόδρομο του Αγίου Ανδρέα,

στην οδό Χριστιανουπόλεως, από Συρακουσών έως Ουρανουπόλεως και στην οδό Σιβόρων από Χριστιανουπόλεως έως Αιγοσθενών,

στην οδό Αθανασίου Ιαλέμου από Χαλεπά έως Ολοφύτου, στον πεζόδρομο της πλατείας Πολεμιστών – Εργατών 1912 – 13, καθώς και στο χώρο από το σιντριβάνι έως και στον πεζοδρόμιο της οδού Γεωργούλα από την αριστερή πλευρά, από την οδό Αμυκλών έως τον πεζόδρομο του Αγίου Ανδρέα και

στην οδό Σιβόρων, από Ι. Φωκά έως Αιγοσθενών.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ