Μεταγραφές φοιτητών που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία 5%

foithtesΤο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι οι επιτυχόντες, οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά τα σχολικά έτη 2009−2010, 2010−2011, 2011−2012 και 2012−2013, με την ειδική κατηγορία 5%, δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ.

Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2009−2010 και 2010−2011 οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής με την ειδική κατηγορία 5% δύνανται να μεταφέρουν τη θέση της Σχολής ή του Τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών που είναι ήδη εγγεγραμμένοι.

Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2011−2012 και 2012−2013 οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής με την ειδική κατηγορία 5% δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής της Σχολής ή του τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών, ανεξάρτητα εάν έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στη Σχολή ή στο Τμήμα ή στο Πρόγραμμα Σπουδών που εισήχθησαν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από τις 17-02-2014 έως τις 28-02-2014 στην αντίστοιχη Σχολή ή στο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή στο αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών της Α.Ε.Α. που επιθυμούν να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα στην Φ1/21140/Β3/14-02-2014 (ΦΕΚ Β 349) υπουργική απόφαση δικαιολογητικά.

——————————————————–

Αριθμ. Φ1/21140/Β3 – ΦΕΚ Β 349 – 14.02.2014

Μεταφορά φοιτητών που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία 5%.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του άρθρου 1 και 2 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία και διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 195),
γ) του άρθρου 34 του ν. 4186/2013 (Α 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν. 4218/2013 (Α 268),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98),
ε) του π.δ 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»,
στ) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 153),
ζ) της αριθμ. 168488/Ε5/7-11-2013 υπουργικής απόφασης «Αντιστοιχίσεις Τμημάτων Τ.Ε.Ι.» (Β 2875) που αφορά αποκλειστικά στη διαδικασία μεταφοράς θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4186/2013 (Α 193),
η) της αριθμ. 168761/Β1/7-11-2013 υπουργικής απόφασης «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β 2910), καθώς και τις ισχύουσες αντιστοιχίες για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι επιτυχόντες οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής κατά τα σχολικά έτη 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 με την ειδική κατηγορία 5% σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ.

Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2009-2010 και 2010-2011 οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής με την ειδική κατηγορία 5% δύνανται να μεταφέρουν τη θέση της Σχολής ή του Τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών που είναι ήδη εγγεγραμμένοι.

Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2011-2012 και 2012-2013 οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής με την ειδική κατηγορία 5% δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής της Σχολής ή του τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών ανεξάρτητα εάν έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στη Σχολή ή στο Τμήμα ή στο Πρόγραμμα Σπουδών που εισήχθησαν.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς θέσης φοίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση από τις 17-2-2014 έως τις 28-2-2014 στην αντίστοιχη Σχολή ή στο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή στο αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών της ΑΕΑ που επιθυμούν να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σπουδών από το Τμήμα φοίτησής τους στο οποίο θα αναγράφεται και ο τρόπος εισαγωγής τους με την ειδική κατηγορία 5%. Το πιστοποιητικό αυτό θα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου για τη συγκεκριμένη χρήση.

Προκειμένου για τους επιτυχόντες των σχολικών ετών 2011-2012 και 2012-2013, οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στη Σχολή ή στο Τμήμα Α.Ε.Ι. ή στο Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ όπου είχαν εισαχθεί, οφείλουν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου να υποβάλουν μαζί με τη αίτησή τους στην αντίστοιχη Σχολή ή στο Τμήμα ή στο Πρόγραμμα Σπουδών προτίμησής τους:

α) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή νεοεισαγόμενου φοιτητή βάσει των αριθμ. Φ.151/12601/Β6/15-10-2012 και Φ.151/151404/Β6/16-10-2013 εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) τη βεβαίωση εισαγωγής με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες σε ποσοστό 5%, η οποία εκδίδεται από τη Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη αντιστοιχίας σύμφωνα με τις αριθμ. 168488/Ε5/7-11-2013 (Β 2875) και 168761/Β1/7-11-2013 (Β 2910) υπουργικές αποφάσεις και η πλήρωση των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, η Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος / Προγράμματος Σπουδών υποδοχής ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι πρέπει να υποβάλει στη Σχολή / Τμήμα / Πρόγραμμα Σπουδών προέλευσής του αίτηση διαγραφής, εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένος και εν συνεχεία να προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς της θέσης και η Σχολή/Τμήμα / Πρόγραμμα Σπουδών υποδοχής να προβεί στην εγγραφή του αιτούντος, ζητείται υπηρεσιακά η αποστολή του φακέλου του από το Τμήμα προέλευσης καθώς και η βεβαίωση διαγραφής του, όπου απαιτείται.

Άρθρο 3
Οι μεταφερόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ