Οι μεταβολές στον ασφαλιστικό νόμο 4387/2016

NOMOΣ 4425/2016 – ΦΕΚ A 185 – 30.09.2016

Άρθρο 1

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4387/2016 (Α 85) τροποποιείται ως εξής:
«Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.»

NOMOΣ 4387/2016ΦΕΚ A 85 – 12.05.2016

Άρθρο 15
Χρόνος ασφάλισης
1. Χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ λογίζεται:
β. Ο λογιζόμενος στο διπλάσιο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των υπαλλήλων−λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών, καθώς και οι αναγνωριζόμενοι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όπου για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί των συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης αναπροσαρμοσμένων κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που αναγνωρίζονται.«Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.»

2. Το έκτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 (Α 85) τροποποιείται ως εξής:
«Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.»

NOMOΣ 4387/2016ΦΕΚ A 85 – 12.05.2016

Άρθρο 34
Χρόνος ασφάλισης
1. Χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. για τους ασφαλισμένους του Κεφαλαίου αυτού είναι:
γ. Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 (Α ́ 115), των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν. 3996/2011 (Α ́ 170), του άρθρου 6 παρ.12 και του άρθρου 17 του Ν. 3865/2010 (Α ́ 120), και του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992 (Α ́ 165). Όπου για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 38 και εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης προσαυξανόμενων κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία, αυταπασχολούμενου ή ενός από τα πρόσωπα του άρθρου 40, η εισφορά υπολογίζεται με βάση το μηνιαίο εισόδημά τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 98 και 40. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται.«Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α 85) απαλείφεται.

NOMOΣ 4387/2016ΦΕΚ A 85 – 12.05.2016

Άρθρο 40
Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

3. Στους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν ή θα υπάγονται, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας ασφαλιστικής τους εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης, οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.

4. Η παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α 85) απαλείφεται και οι παράγραφοι 4 και 5 αναριθμούνται σε παραγράφους 3 και 4.

NOMOΣ 4387/2016ΦΕΚ A 85 – 12.05.2016

Άρθρο 41
Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης

(καταργήθηκε)

5. Το πρώτο εδάφιο της νέας παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α 85) τροποποιείται ως εξής:
«3. Ιδίως σε ό, τι αφορά στην ασφάλιση των προσώπων του άρθρου 40, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής  περίθαλψης αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2016 έως 31.12.2016 ως εξής:».

NOMOΣ 4387/2016ΦΕΚ A 85 – 12.05.2016

Άρθρο 41
Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης

«3. Ιδίως σε ό, τι αφορά στην ασφάλιση των προσώπων του άρθρου 40, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής  περίθαλψης αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2016 έως 31.12.2016 ως εξής:»

6. Οι περιπτώσεις γ και δ της νέας παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α 85) απαλείφονται και η περίπτωση β τροποποιείται ως εξής:
«β. Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των προσώπων αυτών ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα.»

NOMOΣ 4387/2016 – ΦΕΚ A 85 – 12.05.2016

Άρθρο 41
Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης

«β. Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των προσώπων αυτών ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα.»

γ. (καταργήθηκε)

δ. (καταργήθηκε)

7. Η περίπτωση α της νέας παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α 85) απαλείφεται.

NOMOΣ 4387/2016ΦΕΚ A 85 – 12.05.2016

Άρθρο 41
Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης

(καταργήθηκε)

NOMOΣ 4425/2016 – ΦΕΚ A 185 – 30.09.2016