Μειώσεις και απαλλαγές τελών προσγείωσης και παραμονής αεροσκαφών

Αριθ. 16930/11037 – ΦΕΚ Β 1622 – 19.06.2014

Μειώσεις και απαλλαγές τελών προσγείωσης και παραμονής αεροσκαφών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
αναπληρωτής ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ δικτύων
αποφασίζουμε:

1. H κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. Δ11/Γ/35502/15316/ 16-8-1994 (ΦΕΚ Β΄ 655), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
Οι παράγραφοι 2.3 και 2.3α που προστέθηκαν στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ’ αριθ. Δ11/Γ/25343/10081/29-6-2007 (ΦΕΚ Β΄ 1186) και Δ11/Γ/13164/6032/15-5-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1248) αντικαθίστανται ως εξής:

2.3 Για τη χρονική περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους παρέχεται έκπτωση 50% στα τέλη προσγείωσης και παραμονής αεροσκαφών σε όλους τους αερολιμένες πλην του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

2.3α Η ανωτέρω έκπτωση ισχύει και για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσης έως και την 31η Μαρτίου 2015 σε όλους τους αερολιμένες, πλην του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

——–

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν. 1815/1988 περί κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ΦΕΚ 250/Α/11?11?1988), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πέμπτο του Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 202/Α/14?9?1995).
2. Τις διατάξεις του Ν.?. 714/70 «περί ιδρύσεως ?/νσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών, και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)» (ΦΕΚ 238/Α), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 1340/83 «Τροποποίηση του Ν.?. 714/70 «περί ιδρύσεως ?/νσεως Εναερίων Μεταφορών … κλπ» και συναφών διατάξεων» (ΦΕΚ 35/Α).
3. Τις διατάξεις του Π.?. 56/89 «περί Οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 28/Α) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3913/2011 περί «Αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/Α).
5. Το Πδ118 «Tροποποίηση του Π.?. 85/2012 – Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και δικτύων» (ΦΕΚ 152/Α/25-06-13).
6. Το Π.?. 119 «?ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25-06-13).
7. Τις διατάξεις του Ν. 2338/1995 περί κυρώσεως της Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυσης της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και άλλων διατάξεων (ΦΕΚ 202/Α/14?9?1995).
8. Το άρθρο 90 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22?4?2005) «περί Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/2012 «περί Διορισμού Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 144/Α/05?07?2012).
10. Την υπ’ αριθ. Υ48/09?07?2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β/09?07?2012).
11. Την υπ’ αριθ. Δ11/Γ/35502/15316/16?8?94 (ΦΕΚ 655/Β/31?8?1994) απόφαση «περί τροποποίησης απόφασης τελών προσγείωσης και παραμονής αεροσκαφών και ενοποίηση συναφών διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ11/Γ/18798/8111/27?5?1995 (ΦΕΚ Β 402/11?5?1995) «περί τροποποίησης απόφασης τελών προσγείωσης και παραμονής αεροσκαφών», με την Δ11/Γ/8855/2581/2?3?2001 (ΦΕΚ Β 255/9?3?2001) απόφαση «περί τροποποίησης απόφασης τελών προσγείωσης και παραμονής ελαφρών αεροσκαφών» και την Δ11/Γ/25343/10081/29?6?2007 απόφαση «περί τροποποίησης απόφασης τελών προσγείωσης και παραμονής αεροσκαφών» (ΦΕΚ 1188/Β/12?7?2007).
12. Την ανάγκη παροχής κινήτρων για την προσέλκυση επισκεπτών στη χώρα μας
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,