Μονάδες Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα

Μονάδες Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα

Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/ 1999 (Αριθ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2932/25.08.2017)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Άρθρο 1
Έγκριση σκοπιμότητας πολιτικών ψυχικής υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 2
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Άρθρο 3
Φάκελος συμμετοχής
Άρθρο 4
Κριτήρια αξιολόγησης
Άρθρο 5
Επιτροπή αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής

Άρθρο 6
Έκδοση απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Ψυχικής Υγείας

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, ο Υπουργός Υγείας εκδίδει την απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη της μονάδας, η οποία κοινοποιείται στο φορέα που έχει επιλεγεί και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

2. Μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας, ο φορέας που έχει επιλεγεί υποβάλλει φάκελο στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας με τα δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στο επόμενο άρθρο. Ο Υπουργός Υγείας, μετά την εξέταση των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, εκδίδει την άδεια ίδρυσης της προβλεφθείσας Μονάδας Ψυχικής Υγείας.

3. Στην περίπτωση που μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας ο φορέας υποβάλλει στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας θετική γνωμοδότηση ελέγχου των κτηριακών εγκαταστάσεων της μονάδας αλλά και του τεχνικού εξοπλισμού από αρμόδιο μηχανικό της παρ. 1 του άρθρου 10 της παρούσης, ο Υπουργός Υγείας, μετά την εξέταση του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, εκδίδει την απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της προβλεφθείσας Μονάδας Ψυχικής Υγείας.

Άρθρο 7
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης απαιτείται:

1. Η υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο φορέα στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Επιστημονικά Υπεύθυνου, που προτάθηκε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ότι αποδέχεται τον ορισμό του στη θέση αυτή.
Η μεταβολή του προσώπου του Επιστημονικά Υπεύθυνου που προτάθηκε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, τελεί σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση έγκρισης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ώστε να διασφαλίζεται η επιλογή επαγγελματία με ανάλογη τεχνογνωσία και εμπειρία. Σε περίπτωση που η Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας δεν εγκρίνει την μεταβολή αυτή και φορέας δε συμμορφωθεί σχετικά, ο Υπουργός Υγείας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, προβαίνει σε τροποποίηση της απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και η ανάπτυξη της μονάδας ανατίθεται στους επόμενους επιλαχόντες φορείς της προηγηθείσας διαδικασίας αξιολόγησης κατά τη σειρά κατάταξης τους και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, προβαίνει στην διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄.

3. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα, όπου αναφέρεται ονομαστικά το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στη μονάδα.

4. Υπεύθυνες δηλώσεις των βασικών μελών της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας, σύμφωνα με την περίπτωση γ του άρθρου 4 της παρούσας.

Μεταβολές μελών του προσωπικού και ειδικότερα των μελών που αναφέρονται στην περιπτ. γ΄ του άρθρου 4 τελούν σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση έγκρισης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, όπως αυτή προτάθηκε και αξιολογήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας δεν εγκρίνει κάποια μεταβολή και ο φορέας δε συμμορφωθεί σχετικά, ο Υπουργός Υγείας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, προβαίνει σε τροποποίηση της απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και η ανάπτυξη της μονάδας ανατίθεται στους επόμενους επιλαχόντες φορείς της προηγηθείσας διαδικασίας αξιολόγησης κατά τη σειρά κατάταξης τους και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, προβαίνει στην διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄.

5. Άδειες άσκησης επαγγέλματος, άδειες χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας και πιστοποιητικά εγγραφής στους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους του ιατρικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στη μονάδα.
Για το λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό, υποβάλλεται η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

6. Στην περίπτωση νομικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν προκύψει μεταβολές/τροποποιήσεις του καταστατικού του και των νόμιμων εκπροσώπων/διαχειριστών αυτού, άλλως υποβολή όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν αυτές.

7. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση περί μη δίωξης για κακουργήματα, για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερία, για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 8 παρ. 5 ν. 3528/2007, του νόμου περί ναρκωτικών, της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το ν. 3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεωκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, για τα φυσικά πρόσωπα ή τους νόμιμους εκπροσώπους και τους διαχειριστές.

8. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή εξυγίανση, μη κατάθεσης αίτησης για λύση και μη λύσης του νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

9. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

10. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ορίζεται το κτήριο στο οποίο θα λειτουργήσει η μονάδα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Άρθρο 8
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Ψυχικής Υγείας

1. Εντός δύο μηνών από την χορήγηση της άδειας ίδρυσης, ο φορέας οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.
Εντός δέκα (10) ημερών από τη χορήγηση θετικής γνωμοδότησης για τις κτηριακές και λοιπές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας, ο ενδιαφερόμενος φορέας οφείλει να καταθέσει αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, οποία διενεργεί τον έλεγχο αυτών.

2. Στις περιπτώσεις που εντός έτους δεν έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9 δικαιολογητικά, ο φορέας καλείται να αιτιολογήσει την σημειωθείσα καθυστέρηση και να ολοκληρώσει την προβλεφθείσα διαδικασία εντός διμήνου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Υπουργός Υγείας μετά από εισήγηση της ως άνω Διεύθυνσης προβαίνει σε τροποποίηση της απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και σε ανάκληση της άδειας ίδρυσης, και η ανάπτυξη της μονάδας ανατίθεται στους επόμενους επιλαχόντες φορείς της προηγηθείσας διαδικασίας αξιολόγησης κατά τη σειρά κατάταξής τους ή, στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, προβαίνει στην διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α. Η μονάδα δεν διακόπτει τη λειτουργία της, εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης σε νέο φορέα.

3. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των κτηριακών εγκαταστάσεων ως κατωτέρω από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, ο Υπουργός Υγείας εκδίδει την άδεια λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας, στην οποία αναγράφονται ρητώς: α. Ο ακριβής ορισμός της Μονάδας Ψυχικής Υγείας. β. Οι συγκεκριμένοι στόχοι της μονάδας, όπως αυτοί καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, την Απόφαση Έγκρισης Σκοπιμότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και την υποβληθείσα πρόταση. γ. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας Ψυχικής Υγείας και η σύνθεση και ο αριθμός του προσωπικού. δ. Ο αριθμός των ωφελούμενων που εξυπηρετεί η Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή ο πληθυσμόςστόχος για τα Κέντρα Ημέρας, η έδρα και η περιοχή ευθύνης. ε. Οι πηγές χρηματοδότησης της μονάδας.

4. Έγκριση μεταβολών στην άδεια λειτουργίας των μονάδων που αφορούν στον αριθμό του προσωπικού και το εύρος των υπηρεσιών και επιφέρουν πρόσθετη δαπάνη ή που αφορούν στο είδος της μονάδας, προϋποθέτουν υποβολή τεκμηριωμένης έκθεσης από τον φορέα στην αρμόδια διεύθυνση, στην οποία λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 1, η δαπάνη που επιφέρουν οι μεταβολές και οι διαθέσιμοι πόροι. Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας κάθε τρίμηνο προβαίνει σε αξιολόγηση των αιτημάτων που έχουν επαρκή πρόταση και τεκμηρίωση και εισηγείται στον Υπουργό σχετικά με την έγκριση ή μη των μεταβολών.

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται:

1. Η υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο φορέα στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.

2. Θετική γνωμοδότηση ελέγχου των κτηριακων εγκαταστάσεων της μονάδας καθώς και του τεχνικού εξοπλισμού από αρμόδιο μηχανικό της παρ. 1 του επόμενου άρθρου.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επέλθει καμία διαφοροποίηση στα στοιχεία που δηλώθηκαν και τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων, τροποποιήσεων και μεταβολών κατατίθενται εκ νέου τα σχετικά έγγραφα. Ειδικότερα όσον αφορά στις μεταβολές μελών του προσωπικού, αυτές επιτρέπονται σε περίπτωση σχετικού αιτήματος του εργαζομένου ή κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του Επιστημονικά Υπεύθυνου της μονάδας, και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 7 της παρούσας.

Άρθρο 10
Έλεγχος των κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
1. Ο έλεγχος των κτηριακών εγκαταστάσεων όλων των μονάδων αλλά και του τεχνικού εξοπλισμού, αυτός πραγματοποιείται από ένα Μηχανικό ή άλλο Τεχνικό της Τεχνικής Υπηρεσίας της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Π.Ε.) ή του Νοσοκομείου του ΕΣΥ, το οποίο βρίσκεται πλησιέστερα στη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

Για το λόγο αυτό, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας κατ’ έτος κατάλογος, ο οποίος περιέχει το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου και ο οποίος συντάσσεται με ευθύνη της κάθε Υ.ΠΕ. Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται επίσης από μηχανικό της οικείας Περιφέρειας ή του οικείου Δήμου.

2. Στις περιπτώσεις που υποβληθεί αρνητική γνωμοδότηση λόγω διαπίστωσης ελλείψεων ή αποκλίσεων από τις προδιαγραφές που αναφέρονται στις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις για την κτηριακή υποδομή και τον τεχνικό εξοπλισμό των αντιστοίχων μονάδων, φορέας που έχει υποβάλει την αίτηση οφείλει εντός διμήνου από την κοινοποίηση της γνωμοδότησης να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις συμπληρώσεις και να ενημερώσει εγγράφως τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

3. Εντός μηνός από την υποβολή της έγγραφης ενημέρωσης της προηγούμενης παραγράφου, διενεργείται επανέλεγχος από κάποιο από τα πρόσωπα της παρ. 1 ως προς τη συμμόρφωση του φορέα στις παρατηρήσεις της πρώτης γνωμοδότησης. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη συμμόρφωσης, ο Υπουργός Υγείας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης, προβαίνει στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας, και αναθέτει την μονάδα στους επόμενους επιλαχόντες φορείς της προηγηθείσας διαδικασίας αξιολόγησης κατά τη σειρά κατάταξης τους ή, στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, προβαίνει στην διαδικασίαπρόσκλησης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις του φορέα μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας

1. Ο φορέας οφείλει να πληροί καθ’ όλη την περίοδο λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας τις προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας λειτουργίας (άρθρο 9 της παρούσας). Για οποιαδήποτε αλλαγή, οφείλει να ενημερώνει τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας εκ των προτέρων ή άμεσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι τυχόν αλλαγές προϋποθέτουν την έγκριση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας εντός μηνός.

2. Ο φορέας οφείλει να λειτουργεί τη μονάδα για διάρκεια τουλάχιστον τεσσάρων ετών από την χορήγηση της άδειας λειτουργίας με το ίδιο προσωπικό. Μεταβολές μελών του προσωπικού επιτρέπονται σε περίπτωση σχετικού αιτήματος του εργαζομένου ή κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του Επιστημονικά Υπεύθυνου της μονάδας, και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 7 της παρούσας.

3. Για οποιαδήποτε αλλαγή των ρητώς αναγραφομένων όρων στην άδεια λειτουργίας (παρ. 3 άρθρου 8 της παρούσας) απαιτείται υποβολή αίτησης στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της μονάδας.

4. Ο φορέας διαμορφώνει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της μονάδας εντός δύο μηνών από τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, ο οποίος υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας.

5. Ο φορέας οφείλει να διατηρεί ιστοσελίδα, όπου θα ενημερώνει για το έργο και της δράσεις της μονάδας.

6. Ο φορέας τηρεί αρχεία των ωφελούμενων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

7. Ο φορέας υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

8. Ο φορέας καταγράφει τις θεραπευτικές δραστηριότητες της Μονάδας Ψυχικής Υγείας και τη συμμετοχή όλου του προσωπικού σε αυτές τις δραστηριότητες, έτσι ώστε να προκύπτει τόσο η εφαρμογή του προγράμματος λειτουργίας, όσο και οι κοινοτικές και λοιπές δραστηριότητες και υποβάλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και αναρτά αυτή στην ιστοσελίδα του και στο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

9. Ο φορέας οργανώνει κατάλληλη διοικητική υποδομή και τηρεί οικονομικά στοιχεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 12
Διακοπή λειτουργίας της Μονάδας

1. Απαγορεύεται η διακοπή λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

2. Για την έκδοση της απόφασης διακοπής λειτουργίας απαιτείται αιτιολογημένη αίτηση του φορέα προς τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. Η άδεια διακοπής της λειτουργίας της μονάδας δεν χορηγείται και η Μονάδα δεν διακόπτει τη λειτουργίας της, εάν δεν εξασφαλιστεί η συνέχιση της φροντίδας και περίθαλψης των ωφελούμενων σε ανάλογη μονάδα με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με την οικεία Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. ή Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και, μέχρι τη συγκρότησή τους, την οικεία Τ.Ε.Ψ.Υ. και το φορέα που έχει την άδεια λειτουργίας.

3. Εντός ενός διμήνου από την υποβολή της αίτησης διακοπή λειτουργίας, η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, μετά από σχετική εισήγηση στον Υπουργό Υγείας, προβαίνει στην τροποποίηση της άδειας λειτουργίας σε προσωρινή και ακολούθως στην έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκτός εάν κριθεί ότι δεν είναι αναγκαία συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας. Ο φορέας δεν μπορεί να διακόψει τη λειτουργία της μονάδας, εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης σε νέο φορέα, οπότε εκδίδεται και η απόφαση του Υπουργού Υγείας περί διακοπής της λειτουργίας της μονάδας από τον προηγούμενο φορέα.

Στην περίπτωση που ο φορέας προβεί στη διακοπή της λειτουργίας της μονάδας πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης σε νέο φορέα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της φροντίδας και περίθαλψης των ωφελούμενων, αποκλείεται από κάθε μελλοντική διαδικασία αξιολόγησης μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ενώ δύναται, με την ίδια διαδικασία, να ανακαλούνται οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας όλων των μονάδων του.

Σε περίπτωση ανάκλησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων του φορέα σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κινείται η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 13
Ανάκληση Άδειας Λειτουργίας μετά από Προδικασία

1. Σε περιπτώσεις παραβίασης του θεσμικού πλαισίου, των όρων άδειας λειτουργίας και των υποχρεώσεων του φορέα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας και πριν την επιβολή της ανάκλησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, προηγείται έγγραφη επισήμανση προς το φορέα από την αρμόδια Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, επί των οποίων ο φορέας οφείλει να παρέχει εξηγήσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις δεν κριθούν επαρκείς από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ο φορέας οφείλει εντός διμήνου να συμμορφωθεί προς τις σχετικές υποδείξεις της Διεύθυνσης. Στην περίπτωση που έχουν ξεκινήσει από το φορέα διορθωτικές παρεμβάσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις και δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του προαναφερόμενου χρόνου, η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας δύναται να δώσει δίμηνη παράταση για την ολοκλήρωση αυτών.

2. Στην περίπτωση που δεν έχει σημειωθεί επαρκής συμμόρφωση του φορέα, σύμφωνα με την ορισθείσα στην παρ. 1 διαδικασία, ο Υπουργός Υγείας με απόφαση του προβαίνει άμεσα στην τροποποίηση της άδειας λειτουργίας σε προσωρινή και ακολούθως στην έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η μονάδα δεν διακόπτει τη λειτουργία της, εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης σε νέο φορέα.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης στο νέο φορέα ανακαλούνται ταυτόχρονα η άδεια ίδρυσης και η προσωρινή άδεια λειτουργίας του φορέα που υπέπεσε στις παραβιάσεις της παρ. 1.

3. Η ανάκληση της προσωρινής άδειας λειτουργίας του φορέα εκτελείται από έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας ή έναν υπάλληλο της οικείας Υ.ΠΕ., που ορίζεται ειδικά προς τούτο.

Άρθρο 14
Ανάκληση Άδειας Λειτουργίας χωρίς Προδικασία Κυρώσεις

1. Ο Υπουργός Υγείας δύναται να επιβάλει την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ψυχικής Υγείας, χωρίς την προδικασία του προηγούμενου άρθρου, σε περιπτώσεις που επιβάλλεται από επιτακτικό δημόσιο συμφέρον ή σε περιπτώσεις που σημειώνονται σοβαρές υστερήσεις στην αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προστασία των δικαιωμάτων των ωφελούμενων. Στις περιπτώσεις αυτές ενδεικτικά υπάγονται τα ακόλουθα:

α. σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ωφελούμενων από τις Μ.Ψ.Υ. ατόμων, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με αναπηρία του Ο.Η.Ε. και του λοιπού σχετικού θεσμικού πλαισίου,
β. σοβαρή υστέρηση ως προς την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και εκθέσεις αρμόδιων εθνικών και διεθνών οργάνων, γ. μεγάλη υστέρηση στην επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από το εποπτεύον υπουργείο και στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, δ. κατάχρηση του δημόσιου χρήματος και κακοδιαχείριση της καταβληθείσας από το εποπτεύον υπουργείο ή Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα επιχορήγησης, ε. διακινδύνευση της περιουσίας των ωφελούμενων ατόμων.

2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας προβαίνει άμεσα στις ενέργειες που περιγράφονται στις παρ. 23 του άρθρου 13.

3. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις διαπιστώσεις παραβίασης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, οι οποίες αποτυπώνονται σε πορίσματα των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων και από τις οποίες προκύπτει κίνδυνος της υγείας των ωφελούμενων ή κακοποίησή τους, ο Υπουργός Υγείας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, προβαίνει σε άμεση ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας και είτε προβαίνει στην προσωρινή ανάθεση της μονάδας σε ΝΠΙΔ μηκερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναπτύσσει Μονάδες Ψυχικής Υγείας στον ίδιο ή όμορο Το.Ψ.Υ. και σε εξαιρετικές περιπτώσεις στην ΑΕΜΥ ΑΕ, λαμβανομένου υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα της προσωρινής ανάθεσης, είτε προβαίνει στην μεταφορά των ωφελούμενων που περιθάλπονται σε ανάλογη μονάδα. Η προσωρινή ανάθεση σε άλλο φορέα είναι διάρκειας ενός (1) έτους ως την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Κεφαλαίου Α΄ και στην περίπτωση μη περαίωσης της διαδικασίας αυτής δύναται να παρατείνεται, μετά από αιτιολόγηση.

4. Οι αποφάσεις ανάκλησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας της Μονάδας της προηγούμενης παραγράφου, εκτελούνται από έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας ή έναν υπάλληλο της οικείας Υ.ΠΕ., που ορίζεται ειδικά προς τούτο, ο οποίος εποπτεύει τη διαδικασία προσωρινής ανάθεσης της μονάδας στο νέο φορέα. Κατά τη διαδικασία αυτή οφείλουν να παρίστανται κατ’ ελάχιστον ο Επιστημονικά Υπεύθυνος και ο διοικητικός υπάλληλος των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του υφιστάμενου τις κυρώσεις φορέα.

5. Στην περίπτωση που ο φορέας δεν συνεργάζεται με την περιγραφείσα στην προηγούμενη παράγραφο διαδικασία, συντάσσεται έκθεση από τον αρμόδιο υπάλληλο της διεύθυνσης του υπουργείου ή της Υ.ΠΕ. Ακολούθως, οι αποφάσεις ανάκλησης εκτελούνται από την αστυνομική αρχή, παρουσία υπαλλήλου του Υπουργείου Υγείας, που ορίζεται ειδικά προς τούτο και με επιμέλεια της κατά τόπον αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών, προς την οποία κοινοποιείται αντίγραφο της απόφασης ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης συντάσσεται έγγραφο από τα όργανα εκτέλεσης που κοινοποιείται προς την ως άνω εισαγγελική αρχή και το Υπουργείο Υγείας.

6. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται από το Υπουργείο Υγείας ως κύρωση αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ψυχικής Υγείας, απαγορεύεται η χορήγηση νέας άδειας για ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Ψυχικής Υγείας στον φορέα και επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 20 και 21 του π.δ. 247/1991.

Άρθρο 15
Τελικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η με αριθ. Υ5β/οικ.1962/2192000 (ΦΕΚ 1268/Β΄/2000) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Οι διατάξεις της παρούσας κατισχύουν οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Αυγούστου 2017
Ο Υπουργός

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της ΥΑ (Αριθ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2932/25.08.2017)

Αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.47525 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2444/26.06.2018
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 (Β’ 2932) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την Γ3β/Γ.Π.οικ.15670/2018 (Β’ 939) απόφαση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 (Β’ 2932) του Υπουργού Υγείας με θέμα «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την Γ3β/Γ.Π.οικ. 15670/2018 (Β’ 939) απόφαση, ως κάτωθι:

Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Σε περίπτωση που ο φορέας ο οποίος αιτείται τη διακοπή λειτουργίας Μονάδας Ψυχικής Υγείας ανήκει στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, ο Υπουργός Υγείας δύναται, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, να προβεί στην προσωρινή ανάθεση της Μονάδας σε άλλο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η προσωρινή ανάθεση σε άλλο φορέα είναι διάρκειας ενός (1) έτους ως την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Κεφαλαίου Β και στην περίπτωση μη περαίωσης της διαδικασίας αυτής δύναται να παρατείνεται, μετά από αιτιολόγηση.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.