ΝΟΜΟΣ 4314/2014. Περί Αναπτυξιακών παρεμβάσεων

ΝΟΜΟΣ 4314/2014 – ΦΕΚ A 265 – 23.12.2014

Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση των κανόνων που διέπουν το συντονισμό, τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και της εθνικής συμμετοχής, ο συντονισμός μεταξύ τους, καθώς και με τα άλλα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής της Ένωσης.Νόμος 4497/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 171/13.11.2017
Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 60
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 59, καταργούνται:
α. τα άρθρα 1 έως 20 και 22 έως 35 του ν. 4264/2014 (Α΄118),
β. τα άρθρα 85 και 92 του ν. 4314/2014 (Α΄265),
γ. το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 88 του ν. 4314/2014,
δ. κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος.