Νόμος 4564/2018. Διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού

Νόμος 4564/2018. Διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού

Εκκίνηση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού κατά το έτος 2018 και καθορισμός προθεσμιώνΝόμος 4564/2018ΦΕΚ Τεύχος Α’ 170/21.09.2018
Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο πρώτο
Κύρωση της σύμβασης μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 6.9.2018 σύμβαση μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας, που υπεγράφη μεταξύ των ανωτέρω μερών για την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος

Άρθρο δεύτερο
Εκκίνηση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού κατά το έτος 2018

Στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Ειδικά για την εκκίνηση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου κατά το έτος 2018, οι προθεσμίες της παραγράφου 5 και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 7 καθορίζονται ως εξής:

α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, κατά την υποπερίπτωση αα ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου του 2018.

β) Η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου του 2018.

γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευόμενου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Νοεμβρίου του 2018.

δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερίπτωση δδ ́ της περίπτωσης β’ της παραγράου 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου του 2018.

ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερίπτωση εε’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του 2018.

στ) Η εισήγηση, από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργικό Συμβούλιο, του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περίπτωση α’ της παραγράφου 7, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου του 2019.

ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι προβλέψεις των παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.