Νόμος 4916/2022 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΕΝΦΙΑ, φορολογία

Νόμος 4916/2022ΦΕΚ τεύχος Α 65/28.03.2022
Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 1969/1991
Άρθρο 3 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί παραβάσεων – Αντικατάσταση περ. ε’ παρ. 1 άρθρου 78 ν. 1969/1991
Άρθρο 4 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 78 ν. 1969/1991
Άρθρο 5 Δημοσιοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Προσθήκη παρ. 5, 6 και 7 στο άρθρο 78 ν. 1969/1991
Άρθρο 6 Παραγραφή – Προσθήκη άρθρου 78Β στον ν. 1969/1991

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 2324/1995
Άρθρο 7 Οργανισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 2324/ 1995
Άρθρο 8 Διάρθρωση υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Αντικατάσταση παρ. VI άρθρου 33 ν. 2324/1995
Άρθρο 9 Διεύθυνση Αξιολογήσεων – Προσθήκη άρθρου 33Α στον ν. 2324/1995
Άρθρο 10 Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Αντικατάσταση παρ. 13 άρθρου 35 ν. 2324/1995

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11 Προθεσμία κατάρτισης Οργανισμού, Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, Στρατηγικού Σχεδίου και Ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου
Άρθρο 12 Εξωτερικός Σύμβουλος

ΜΕΡΟΣ Β’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α’ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Ν. 4738/2020
Άρθρο 13 Σκοπός
Άρθρο 14 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 15 Ορισμοί
Άρθρο 16 Διαδικασία – Ηλεκτρονική πλατφόρμα
Άρθρο 17 Υποβολή αίτησης
Άρθρο 18 Διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης – Έννομες συνέπειες
Άρθρο 19 Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου
Άρθρο 20 Προσδιορισμός πληρωτέας δόσης – Ύψος συνεισφοράς του Δημοσίου
Άρθρο 21 Υποχρεώσεις ευάλωτου οφειλέτη – Έννομες συνέπειες μη τήρησης
Άρθρο 22 Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου
Άρθρο 23 Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
Άρθρο 24 Παροχή στοιχείων
Άρθρο 25 Διενέργεια ελέγχων
Άρθρο 26 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ ’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 2020/1151 ΚΑΙ (ΕΕ) 2021/1159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2020/1151 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/83/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 27 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών – Αντικατάσταση άρθρου 82 ν. 2960/2001 (παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Άρθρο 28 Απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 83 ν. 2960/2001 (υποπερ. i της περ. α’ και περ. β’ της παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Άρθρο 29 Τρόπος υπολογισμού βαθμών PLATO κατά όγκο στη μπύρα -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 87 του ν. 2960/2001 (παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2020/1151)
Άρθρο 30 Συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης ενδιάμεσων προϊόντων – Τροποποίηση άρθρου 89 ν. 2960/2001 (παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2020/1151)
Άρθρο 31 Αφρώδη κρασιά – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 90 ν. 2960/2001 (παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Άρθρο 32 Λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 92 ν. 2960/2001 (παρ. 5 του άρθρου 1 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Άρθρο 33 Πιστοποίηση Ανεξάρτητων Μικρών Παραγωγών – Προσθήκη άρθρου 93Γ στον ν. 2960/2001 (παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 4, 7 ΚΑΙ 11 ν. 2969/2001
Άρθρο 34 Σφράγιση αμβίκων ή αποστακτικών μηχανημάτων – Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 4 ν. 2969/2001
Άρθρο 35 Διήμεροι Μικροί Αποσταγματοποιοί – Τροποποίηση παρ. Ε’ άρθρου 7 ν. 2969/2001
Άρθρο 36 Κυρώσεις για υποβολή ψευδών δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας απόσταξης – Τροποποίηση περ. ι) παρ. 3 άρθρου 11 του ν. 2969/2001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/1159 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/112/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Άρθρο 37 Απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των εισαγόμενων ή παραδιδόμενων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή φορέα ή οργανισμό της ΕΕ για την αντιμετώπιση του COVID-19 – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 27 ν. 2859/2000 (άρθρο 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 39 Τελικές – Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΝΕΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4223/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
Άρθρο 40 Νέος υπολογισμός ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1 ν. 4223/2013
Άρθρο 41 Κληρονόμος μετά από αποποίηση ως υποκείμενος σε ΕΝ.Φ.Ι.Α. και υπολογισμός ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Τροποποίηση παρ. 1 και 9 άρθρου 2 ν. 4223/2013
Άρθρο 42 Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022 – Τροποποίηση παρ. 7, 7Α και 7Β άρθρου 3 ν. 4223/2013
Άρθρο 43 Μεταβολές στον υπολογισμό του κύριου φόρου – Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4223/2013
Άρθρο 44 Κατάργηση συμπληρωματικού φόρου φυσικών προσώπων – Αντικατάσταση άρθρου 5 ν. 4223/2013
Άρθρο 45 Προσδιορισμός προδιαγραφών για τις ανάγκες της μηχανογραφικής υλοποίησης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4223/2013
Άρθρο 46 Χορήγηση εκπτώσεων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 2Α και 5 άρθρου 7 ν. 4223/2013
Άρθρο 47 Καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε δέκα (10) μηνιαίες δόσεις – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4223/2013
Άρθρο 48 Χρόνος υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 23 ν. 3427/2005
Άρθρο 49 Προσδιορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου – Τροποποίηση του άρθρου 32 ν. 3842/2010

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 50 Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία – Προσθήκη παρ. 4Β στο άρθρο 78 ν. 2960/2001
Άρθρο 51 Υπαγωγή των λιπασμάτων των ΔΚ 3101, 3102, 3103, 3104, 3105 στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% – Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α’ ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
Άρθρο 52 Παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου – Τροποποίηση παρ. 4α άρθρου 6 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Άρθρο 53 Υπαγωγή στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 – Τροποποίηση παρ. 3, 6, 7 και 8 άρθρου 5Γ και άρθρου 72 ν. 4172/2013
Άρθρο 54 Εξαίρεση του Κοινού Κεφαλαίου της παρ. 11 του άρθρου 15 ν. 2469/1997 και απαλλαγή των προσόδων του από τη φορολογία εισοδήματος – Τροποποίηση άρθρων 45 και 47 ν. 4172/2013
Άρθρο 55 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των επιχορηγήσεων των κεφαλαιουχικών εταιρειών των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους – Τροποποίηση άρθρου 46 ν. 4172/2013
Άρθρο 56 Δυνατότητα παροχής πλήρους ή επιπλέον του τριάντα τοις εκατό (30%) έκπτωσης του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού για φορολογούμενους που ανήκουν σε ενοποιημένο όμιλο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις – Τροποποίηση άρθρου 49 του ν. 4172/2013
Άρθρο 57 Απαλλαγή υπό όρους των κοινών λογαριασμών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών
Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
Άρθρο 58 Ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021 – Προσθήκη παρ. 77 και 78 στο άρθρο 72 ν. 4172/2013
Άρθρο 59 Βεβαίωση και είσπραξη του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής άρθρου 7ου του Νέου Συνυποσχετικού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 56 ν. 4607/2019 – Προσθήκη άρθρου 56Α στον ν. 4607/2019
Άρθρο 60 Αναστολή φορολόγησης δωρεών υπό όρους για την ΕΑΝΕΠ – Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 18 ν. 4690/2020
Άρθρο 61 Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 71Η ν. 4172/2013

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Άρθρο 62 Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας- Αντικατάσταση άρθρου 273 ν. 4738/2020
Άρθρο 63 Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων – Αντικατάσταση άρθρου 274 ν. 4738/2020
Άρθρο 64 Διεύθυνση Σχεδιασμού Διαδικασιών και Αξιολόγησης Ελέγχων – Προσθήκη άρθρου 274Α στον ν. 4738/2020
Άρθρο 65 Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης – Αντικατάσταση άρθρου 275 ν. 4738/2020
Άρθρο 66 Διεύθυνση Αναφορών και Δημοσιότητας – Αντικατάσταση άρθρου 276 ν. 4738/2020
Άρθρο 67 Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης – Προσθήκη άρθρου 276Α στον ν. 4738/2020
Άρθρο 68 Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας – Αντικατάσταση παρ. 1, τροποποίηση παρ. 2, 3, 4 και 6 άρθρου 278 ν. 4738/2020
Άρθρο 69 Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης έργων, προγραμμάτων και μεταρρυθμίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Τροποποίηση παρ. 1 και 3, αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 199 ν. 4820/2021
Άρθρο 70 Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 281 ν. 4738/2020
Άρθρο 71 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 72 Ρύθμιση για τις συμβάσεις του άρθρου 5Β ν. 3986/2011 – Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 4 άρθρου 5Β ν. 3986/2011
Άρθρο 73 Ρυθμίσεις για τους αστικούς συνεταιρισμούς – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 5 ν. 1667/1986
Άρθρο 74 Διαδικασία διαιτησίας – Αμοιβή γραμματέα – Διάθεση – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 1816/1988
Άρθρο 75 Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2022, λόγω πανδημίας και έκτακτων συνθηκών
Άρθρο 76 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταμένων άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών – Τροποποίηση παρ. 1α και 2γ άρθρου 14Α ν. 2971/2001
Άρθρο 77 Μη επιβολή προστίμου για ποσά φόρου έως εκατό ευρώ – Τροποποίηση άρθρων 54 και 72 ν. 4174/2013
Άρθρο 78 Παροχή έκπτωσης στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου για το φορολογικό έτος 2021 – Προσθήκη παρ. 79 στο άρθρο 72 ν. 4172/2013
Άρθρο 79 Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων – Αντικατάσταση άρθρου 87 ν. 4706/2020
Άρθρο 80 Ονομαστική αξία μετοχών – Τροποποίηση άρθρου 35 ν. 4548/2018
Άρθρο 81 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους
Άρθρο 82 Επιδότηση κόστους πετρελαίου κίνησης
Άρθρο 83 Μέτρα στήριξης εκμεταλλευτών και οδηγών ταξί
Άρθρο 84 Αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων
Άρθρο 85 Συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα – Παράταση προθεσμιών ν. 4270/2014
Άρθρο 86 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 87 Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών
Άρθρο 88 Διατάξεις για την κτήση οικοπέδων βάσει του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος – Τροποποίηση παρ. 16 και 16α άρθρου 36 ν. 4061/2012
Άρθρο 89 Διαδικασίες ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που απαιτούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου της δημιουργίας κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής στο ακίνητο της παρ. 1 άρθρου 93 ν. 4864/2021
Άρθρο 90 Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021
Άρθρο 91 Χρήση φωτιάς για κατάσβεση υπαίθριων πυρκαγιών

ΜΕΡΟΣ Η’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 92 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4916/2022ΦΕΚ τεύχος Α 65/28.03.2022
Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις.