Νόμος 5072/2023 Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων

Νόμος 5072/2023ΦΕΚ τεύχος Α 198/04.12.2023
Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/2167 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2008/48/ΕΚ ΚΑΙ 2014/17/ΕΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής (άρθρα 1 και 2 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 4 Ορισμοί (άρθρο 3 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Άρθρο 5 Γενικές απαιτήσεις άδειας λειτουργίας (άρθρο 4 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 6 Απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή πιστώσεων (άρθρο 5 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 7 Δυνατότητα κατοχής χρηματικών ποσών (άρθρο 6 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 8 Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας διαχειριστή πιστώσεων (άρθρο 7 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 9 Έλεγχος ειδικής συμμετοχής
Άρθρο 10 Αρχικό κεφάλαιο
Άρθρο 11 Ανάκληση της άδειας λειτουργίας διαχειριστή πιστώσεων (άρθρο 8 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 12 Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 9 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 13 Σχέση με τον δανειολήπτη, γνωστοποίηση των μεταβιβάσεων και μεταγενέστερες γνωστοποιήσεις (άρθρο 10 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 14 Συμβατική σχέση μεταξύ διαχειριστή πιστώσεων και αγοραστή πιστώσεων (άρθρο 11 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 15 Εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων από διαχειριστή πιστώσεων (άρθρο 12 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Άρθρο 16 Παροχή υπηρεσιών με ή χωρίς εγκατάσταση σε άλλα κράτη μέλη από αδειοδοτημένες Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (άρθρο 13 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 17 Παροχή υπηρεσιών με ή χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα από διαχειριστές πιστώσεων με έδρα σε άλλο κράτος μέλος (άρθρο 13 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 18 Εποπτεία των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με άδεια λειτουργίας διαχειριστή πιστώσεων που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη με ή χωρίς εγκατάσταση (άρθρο 14 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 19 Εποπτεία των διαχειριστών πιστώσεων με έδρα σε άλλα κράτη μέλη που παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα (άρθρο 14 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Άρθρο 20 Υποχρέωση πληροφόρησης για τις απαιτήσεις από συμβάσεις πιστώσεων (άρθρο 15 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 21 Υποχρεώσεις των αγοραστών πιστώσεων (άρθρο 17 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 22 Ορισμός διαχειριστών πιστώσεων ή άλλων οντοτήτων (άρθρο 18 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 23 Αντιπρόσωποι αγοραστών πιστώσεων από τρίτη χώρα (άρθρο 19 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 24 Γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές της μεταβίβασης των απαιτήσεων από συμβάσεις πιστώσεων από τον αγοραστή πιστώσεων (άρθρο 20 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΙ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Άρθρο 25 Ορισμός αρμόδιων αρχών (άρθρο 21 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 26 Εποπτικός ρόλος και εποπτικές εξουσίες της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 22 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 27 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα από την Τράπεζα της Ελλάδος (άρθρο 23 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 28 Εποπτικός ρόλος, εποπτικές εξουσίες, διοικητικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (άρθρα 22 και 23 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 29 Εποπτικός ρόλος, εποπτικές εξουσίες, διοικητικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρα 22 και 23 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 30 Δικαίωμα δικαστικής προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 31 Παράπονα και καταγγελίες (άρθρο 24 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 32 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 25 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 33 Επαγγελματικό και τραπεζικό απόρρητο
Άρθρο 34 Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών (άρθρο 26 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4438/2016
Άρθρο 35 Υποχρέωση πληροφόρησης πριν την εκχώρηση – Προσθήκη άρθρου 26α στον ν. 4438/2016 (παρ. 1 άρθρου 28 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 36 Συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 27 ν. 4438/2016 (παρ. 2 άρθρου 28 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 37 Δικαιώματα του καταναλωτή σχετικά με την εκχώρηση – Προσθήκη άρθρου 27α στον ν. 4438/2016 (παρ. 3 άρθρου 28 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’
Άρθρο 38 Ενώσεις Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις ως Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Τροποποίηση περ. ε) παρ. 3 άρθρου 3 ν. 4557/2018
Άρθρο 39 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’
Άρθρο 40 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β’ (παρ. 2 άρθρου 32 Οδηγίας 2021/2167/ΕΕ)
Άρθρο 41 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Β’ – Κατάργηση άρθρων 1 έως 3 ν. 4354/2015

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Άρθρο 42 Επέκταση της δραστηριότητας των εταιρειών παροχής πιστώσεων – Αντικατάσταση παρ. 4 και τροποποίηση παρ. 5 και 6 άρθρου 153 ν. 4261/2014
Άρθρο 43 Ορισμός αντιπροσώπων από τα πιστωτικά ιδρύματα – Προσθήκη άρθρου 166Α στον ν. 4261/2014
Άρθρο 44 Μέτρα αυξημένης επιμέλειας των πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών – Προσθήκη παρ. 1α στο άρθρο 16 του ν. 4557/2018
Άρθρο 45 Ορισμός υπηρεσιών άμεσης πληρωμής – Προσθήκη περ. ιθ) στο άρθρο 62 του ν. 4446/2016
Άρθρο 46 Υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 65 του ν. 4446/2016
Άρθρο 47 Υποχρέωση ενημέρωσης για τη χρήση καρτών και υπηρεσιών άμεσης πληρωμής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 66 ν. 4446/2016
Άρθρο 48 Δημοσιοποίηση κυρώσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 60 ν. 4261/2014 και παρ. 3 άρθρου 46 ν. 4557/2018
Άρθρο 49 Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον
Άρθρο 50 Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2022/2036 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 575/2013 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/59/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2019/879 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 51 Προσδιορισμός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις για τις οντότητες εξυγίανσης των «G-SIIs» – Τροποποίηση παρ. 4 εσωτερικού άρθρου 45δ άρθρου 2 ν. 4335/2015 (παρ. 1 άρθρου 2 Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2036)
Άρθρο 52 Διαδικασία για τον καθορισμό της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων – Τροποποίηση παρ. 2 εσωτερικού άρθρου 45η άρθρου 2 ν. 4335/2015 (παρ. 3 άρθρου 2 Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2036)
Άρθρο 53 Εξουσίες για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης – Τροποποίηση παρ. 5 εσωτερικού άρθρου 25 άρθρου 2 ν. 4335/2015 (περ. δ παρ. 7 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 54 Εξουσία αναστολής ορισμένων υποχρεώσεων – Τροποποίηση εσωτερικού άρθρου 33α άρθρου 2 ν. 4335/2015 (παρ. 12 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 55 Πεδίο εφαρμογής της αναδιάρθρωσης παθητικού – Τροποποίηση παρ. 6 εσωτερικού άρθρου 44 άρθρου 2 ν. 4335/2015 (περ. β παρ. 15 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 56 Επιλέξιμες υποχρεώσεις για οντότητες εξυγίανσης – Τροποποίηση παρ. 7 και περ. β παρ. 9 εσωτερικού άρθρου 45β άρθρου 2 ν. 4335/2015 (παρ. 17 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 57 Αποτέλεσμα των ενεργειών της απομείωσης και της μετατροπής σε περίπτωση αναδιάρθρωσης παθητικού – Τροποποίηση παρ. 2 εσωτερικού άρθρου 48 άρθρου 2 v. 4335/2015 (περ. β παρ. 20 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 58 Συμβατική αναγνώριση της αναδιάρθρωσης παθητικού – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 εσωτερικού άρθρου 55 άρθρου 2 v. 4335/2015 (παρ. 21 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 59 Απαίτηση για την άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων – Τροποποίηση παρ. 3 και 10 εσωτερικού άρθρου 59 άρθρου 2 v. 4335/2015 (περ. β παρ. 4 άρθρου 59 Οδηγίας 2014/59/ΕΕ και παρ. 23 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 60 Αποκλεισμός ορισμένων συμβατικών ρητρών σε περίπτωση έγκαιρης παρέμβασης και εξυγίανσης – Τροποποίηση παρ. 5 εσωτερικού άρθρου 68 άρθρου 2 v. 4335/2015 (περ. β παρ. 29 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 61 Κατάταξη των απαιτήσεων στην ειδική εκκαθάριση – Τροποποίηση περ. η) παρ. 1 άρθρου 145A ν. 4261/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’
Άρθρο 62 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Γ’
Άρθρο 63 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Γ’ – Κατάργηση περ. β) παρ. 3 άρθρου 13 ν. 4557/2018

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4738/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Άρθρο 64 Πεδίο εφαρμογής – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 3 άρθρου 7 του ν. 4738/2020
Άρθρο 65 Άδεια για επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 12 του ν. 4738/2020
Άρθρο 66 Τεκμαιρόμενη συναίνεση σε πρόταση αναδιάρθρωσης χρεών ευάλωτου οφειλέτη – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 14 του ν. 4738/2020
Άρθρο 67 Προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 16 του ν. 4738/2020
Άρθρο 68 Κανόνες και περιορισμοί στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης – Αντικατάσταση περ. δ) και ε) και προσθήκη περ. στ) στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4738/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Άρθρο 69 Αντικειμενικές προϋποθέσεις πτώχευσης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 77 ν. 4738/2020
Άρθρο 70 Διαδικασία πτώχευσης – Τροποποίηση άρθρου 78 ν. 4738/2020
Άρθρο 71 Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση πτώχευσης – Τροποποίηση παρ. 6 και 7 άρθρου 79 του ν. 4738/2020
Άρθρο 72 Περιεχόμενο της απόφασης πτώχευσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 81 ν. 4738/2020
Άρθρο 73 Πτωχευτική περιουσία – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 92 ν. 4738/2020
Άρθρο 74 Ρυθμίσεις για τους ενέγγυους πιστωτές – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 101 ν. 4738/2020
Άρθρο 75 Γενικές διατάξεις για την κατ’ ιδίαν εκποίηση – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 162 ν. 4738/2020
Άρθρο 76 Διαδικασία εκποίησης κινητών μικρής αξίας – Τροποποίηση άρθρου 165 ν. 4738/2020
Άρθρο 77 Φορολογικές ρυθμίσεις για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης – Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 170 του ν. 4738/2020
Άρθρο 78 Άσκηση παρέμβασης από οφειλέτη κατά της αίτησης πτώχευσης μικρού αντικειμένου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 173 ν. 4738/2020
Άρθρο 79 Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης πτώχευσης μικρού αντικειμένου – Τροποποίηση άρθρου 174 ν. 4738/2020
Άρθρο 80 Δικονομικές ρυθμίσεις – Τροποποίηση παρ. 2 και αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 177 ν. 4738/2020
Άρθρο 81 Καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 178 ν. 4738/2020
Άρθρο 82 Διαδικασία σφράγισης πτωχευτικής περιουσίας – Τροποποίηση άρθρου 179 ν. 4738/2020
Άρθρο 83 Αιτιολογημένη απόφαση εισηγητή για τις ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης – Τροποποίηση άρθρου 181 ν. 4738/2020
Άρθρο 84 Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά – Τροποποίηση άρθρου 183 ν. 4738/2020
Άρθρο 85 Ειδικές προβλέψεις για την εκπροσώπηση και παράσταση ενώπιον δικαστηρίου – Τροποποίηση άρθρου 185 ν. 4738/2020
Άρθρο 86 Απαλλαγή οφειλέτη από οφειλές με πράξη εισηγητή δικαστή – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 192 του ν. 4738/2020
Άρθρο 87 Προσφυγή κατά της απαλλαγής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 193 ν. 4738/2020
Άρθρο 88 Απαλλαγές οφειλέτη και εκπροσώπων νομικού προσώπου – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 194, τροποποίηση παρ. 1, προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 195, προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 263 του ν. 4738/2020
Άρθρο 89 Μεταβίβαση κύριας κατοικίας στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης – Τροποποίηση άρθρου 219, παρ. 2 άρθρου 222, παρ. 3 άρθρου 225 ν. 4738/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 90 Διορισμός διαχειριστών αφερεγγυότητας – Τροποποίηση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 230 του ν. 4738/2020
Άρθρο 91 Πιστοποίηση διαχειριστών αφερεγγυότητας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 231 ν. 4738/2020
Άρθρο 92 Εξετάσεις απόκτησης πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 232 ν. 4738/2020
Άρθρο 93 Διαρκής επιμόρφωση πιστοποιημένων προσώπων – Αντικατάσταση άρθρου 235 ν. 4738/2020
Άρθρο 94 Σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης διαχειριστή αφερεγγυότητας – Αντικατάσταση παρ. 7 άρθρου 236 ν. 4738/2020
Άρθρο 95 Πειθαρχικές ποινές διαχειριστών αφερεγγυότητας – Τροποποίηση άρθρου 245 ν. 4738/2020
Άρθρο 96 Επιμέτρηση ποινής διαχειριστών αφερεγγυότητας – Τροποποίηση άρθρου 246 ν. 4738/2020
Άρθρο 97 Διαγραφή πειθαρχικών ποινών διαχειριστών αφερεγγυότητας – Προσθήκη άρθρου 246A στον ν. 4738/2020
Άρθρο 98 Ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο – Τροποποίηση άρθρου 249 ν. 4738/2020
Άρθρο 99 Αρχειοθέτηση καταγγελιών – Τροποποίηση άρθρου 250 ν. 4738/2020
Άρθρο 100 Περάτωση προκαταρκτικής εξέτασης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 251 ν. 4738/2020
Άρθρο 101 Βελτιώσεις σε ζητήματα πειθαρχικής δίωξης – Τροποποίηση άρθρου 252 ν. 4738/2020
Άρθρο 102 Άσκηση έφεσης κατά οποιασδήποτε ποινής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 255 ν. 4738/2020
Άρθρο 103 Ανανέωση πιστοποίησης διαχειριστών αφερεγγυότητας – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 263 του ν. 4738/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ’
Άρθρο 104 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Δ’
Άρθρο 105 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Δ’ – Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 133 ν. 4738/2020

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ «ΗΡΑΚΛΗΣ» – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4649/2019
Άρθρο 106 Πεδίο εφαρμογής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 1 ν. 4649/2019
Άρθρο 107 Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου – Τροποποίηση παρ. 1, 3 και 4 άρθρου 6 ν. 4649/2019
Άρθρο 108 Καθορισμός και καταβολή προμήθειας ασφαλείας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 ν. 4649/2019
Άρθρο 109 Προθεσμία υποβολής των αιτημάτων για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 9 ν. 4649/2019
Άρθρο 110 Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 11 ν. 4649/2019
Άρθρο 111 Κατάπτωση της εγγύησης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 13 ν. 4649/2019
Άρθρο 112 Τροποποίηση Παραρτημάτων Α’, Β’ και Γ’ ν. 4649/2019

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 113 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων του έτους 2023 – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 79 του ν. 4270/2014
Άρθρο 114 Συναλλαγές του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου σε ρυθμιζόμενη αγορά – Αντικατάσταση παρ. 13 άρθρου 5, τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6 ν. 3986/2011
Άρθρο 115 Εξαιρετική νομιμοποίηση διαχειριστών πιστώσεων
Άρθρο 116 Δυνατότητα συμπερίληψης προκαταβολής στην αντιπρόταση των χρηματοδοτικών φορέων – Τροποποίηση παρ. 2Α του άρθρου 71 ν. 4738/2020
Άρθρο 117 Μεταβατική ρύθμιση – Πεδίο εφαρμογής περ. δ παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4738/2020
Άρθρο 118 Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ευάλωτων νοικοκυριών κατά τον Δεκέμβριο 2023
Άρθρο 119 Παράταση προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 44 του ν. 5026/2023
Άρθρο 120 Διάρκεια απόσπασης δικαστικών λειτουργών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 61 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Άρθρο 121 Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού – Καθορισμός ορίου δαπάνης της δραστικής ουσίας ηπαρίνης για τα έτη 2023-2025

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 122 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5072/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 198/04.12.2023

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης