Νόμος 5075/2023. Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας

Νόμος 5075/2023ΦΕΚ τεύχος Α 206/12.12.2023
Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4662/2020
Άρθρο 3 Δράσεις Εθνικού Μηχανισμού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 4662/2020
Άρθρο 4 Αρχές λειτουργίας Εθνικού Μηχανισμού – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4662/2020
Άρθρο 5 Διαβάθμιση Κατάστασης Ετοιμότητας – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4662/2020
Άρθρο 6 Δυναμικό και μέσα του Εθνικού Μηχανισμού – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4662/2020
Άρθρο 7 Σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την εκδήλωση καιρικών φαινομένων και πάσης φύσεως κινδύνων πολιτικής προστασίας – Προσθήκη άρθρου 7α στον ν. 4662/2020
Άρθρο 8 Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4662/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 9 Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών – Τροποποίηση άρθρου 10 ν. 4662/2020
Άρθρο 10 Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 4662/2020
Άρθρο 11 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας – Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου 13 ν. 4662/2020
Άρθρο 12 Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 15 ν. 4662/2020
Άρθρο 13 Σύσταση και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας – Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 4662/2020
Άρθρο 14 Οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας – Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4662/2020
Άρθρο 15 Υποστηρικτικές υπηρεσίες Εθνικού Μηχανισμού – Αντικατάσταση άρθρου 20 ν. 4662/2020
Άρθρο 16 Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας – Αντικατάσταση άρθρου 21 ν. 4662/2020
Άρθρο 17 Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών – Ανάρτηση και γνωστοποίηση των σχεδίων μέσω διαδικτύου – Εκπαίδευση πολιτών και φορέων -Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 4662/2020
Άρθρο 18 Σκοπός της εκτίμησης επικινδυνότητας – Αντικατάσταση άρθρου 24 ν. 4662/2020
Άρθρο 19 Μεταφορά Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 20 Μεταφορά Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 21 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 22 Καταργούμενες διατάξεις – Κατάργηση άρθρου 91 ν. 4623/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4662/2020
Άρθρο 23 Κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας – Αντικατάσταση άρθρου 25 ν. 4662/2020
Άρθρο 24 Έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας τοπικής κλίμακας – Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 4662/2020
Άρθρο 25 Έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ή διαπεριφερειακής κλίμακας – Προσθήκη άρθρου 25Β στον ν. 4662/2020
Άρθρο 26 Προσωρινά μέτρα ρύθμισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης – Προσθήκη άρθρου 25Γ στον ν. 4662/2020
Άρθρο 27 Μετακινήσεις προσωπικού για την αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης περιφερειακής, διαπεριφερειακής ή εθνικής εμβέλειας – Προσθήκη άρθρου 25Δ στον ν. 4662/2020
Άρθρο 28 Προληπτικά μέτρα κατά το στάδιο της Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας – Προσθήκη άρθρου 26Α στον ν. 4662/2020
Άρθρο 29 Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων – Τροποποίηση παρ. 8 και 9 άρθρου 36 ν. 4662/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ TH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
Άρθρο 30 Επιτροπή Διενέργειας Ελέγχων – Αντικατάσταση άρθρου 42 ν. 4662/2020
Άρθρο 31 Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών και καθαρισμοί οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων – Προσθήκη άρθρου 53Α στον ν. 4662/2020
Άρθρο 32 Καθαρισμοί και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών εντός των ζωνών δουλείας γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 53Β στον ν. 4662/2020
Άρθρο 33 Άμεση υλοποίηση νέων έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση έκτακτων καιρικών φαινομένων – Προσθήκη άρθρου 53Γ στον ν. 4662/2020
Άρθρο 34 Ιεράρχηση αστικών και περιαστικών περιοχών δασικού χαρακτήρα για την κατά προτεραιότητα υλοποίηση έργων αντιπυρικής προστασίας
Άρθρο 35 Συνεργασία Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας για τη διαχείριση πυρκαγιών μεγάλης έκτασης – Σύσταση Υποστηρικτικών Ομάδων Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών μεγάλης έκτασης
Άρθρο 36 Τρόπος διορισμού Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 140 ν. 4662/2020
Άρθρο 37 Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων – Τροποποίηση άρθρου 38 ν. 4892/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4662/2020
Άρθρο 38 Τήρηση στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταλόγων διαθέσιμων μηχανημάτων έργου και χειριστών και διαδικασία επίταξης – Προσθήκη άρθρου 53Δ στον ν. 4662/2020
Άρθρο 39 Υποχρέωση κατά προτεραιότητα υποστήριξης του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112» και του δικτύου πληττόμενης περιοχής από ιδιώτες τηλεπικοινωνιακούς παρόχους – Προσθήκη άρθρου 53Ε στον ν. 4662/2020
Άρθρο 40 Υποχρέωση ενημέρωσης και παροχής συνδρομής εκ μέρους παραχωρησιούχων – Προσθήκη άρθρου 53ΣΤ στον ν. 4662/2020
Άρθρο 41 Αποστολή εκπροσώπων – συνδέσμων κατά το στάδιο της πολιτικής κινητοποίησης στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων – Προσθήκη άρθρου 53Ζ στον ν. 4662/2020
Άρθρο 42 Χρήση μέσων μεταφοράς για διάσωση πολιτών – Προσθήκη άρθρου 53Η στον ν. 4662/2020
Άρθρο 43 Μεταφορά πυροσβεστικών δυνάμεων και δυνάμεων πολιτικής προστασίας – Προσθήκη άρθρου 53Θ στον ν. 4662/2020
Άρθρο 44 Επίταξη πλωτών μέσων για κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας για διάσωση και μεταφορά – Προσθήκη άρθρου 53Ι στον ν. 4662/2020
Άρθρο 45 Εναέρια μέσα για κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας για διάσωση και μεταφορά – Προσθήκη άρθρου 53ΙΑ στον ν. 4662/2020
Άρθρο 46 Διενέργεια μισθώσεων για κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας – Προσθήκη άρθρου 53ΙΒ στον ν. 4662/2020
Άρθρο 47 Διενέργεια μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη των αναγκών της πολιτικής προστασίας – Προσθήκη άρθρου 53ΙΓ στον ν. 4662/2020
Άρθρο 48 Αυστηροποίηση προστίμων για διενέργεια επικίνδυνων εργασιών κατά την αντιπυρική περίοδο – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 167 ν. 4662/2020

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4989/2022
Άρθρο 49 Σκοπός Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών «Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος» – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4989/2022
Άρθρο 50 Αντικείμενο Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών – Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 4989/2022
Άρθρο 51 Ορισμοί διάσωσης και αεροδιακομιδής – Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 4989/2022
Άρθρο 52 Λειτουργίες του Μηχανισμού – Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών – Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4989/2022
Άρθρο 53 Προδιαγραφές δικτύου εναέριας διάσωσης και αεροδιακομιδών – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4989/2022
Άρθρο 54 Περιφερειακές Βάσεις Ετοιμότητας/Επιφυλακής Πυροσβεστικού Σώματος – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4989/2022
Άρθρο 55 Προσωπικό, προδιαγραφές και λειτουργία του Εθνικού Σχεδίου Διάσωσης και Αεροδιακομιδών – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4989/2022
Άρθρο 56 Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4989/2022
Άρθρο 57 Μεταβατικές διατάξεις – Αντικατάσταση άρθρου 9 ν. 4989/2022

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
Άρθρο 58 Ενίσχυση για γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2023
Άρθρο 59 Διαδικασία ανέλκυσης και συλλογής βυθισμένων οχημάτων από θεομηνία
Άρθρο 60 Επιτροπές κρατικής αρωγής – Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4797/2021
Άρθρο 61 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αντιμετώπιση θεομηνιών – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 22 ν. 4797/2021

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 62 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5075/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 206/12.12.2023