Νόμος 5087/2024. Κτηνοτροφία, αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, τρόφιμα

Νόμος 5087/2024ΦΕΚ τεύχος Α 25/16.02.2024
Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων, διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ
Άρθρο 3 Προσθήκη ορισμών για κτηνοτροφία – Προσθήκη περ. 10, 11 και 12 στο άρθρο 1 του ν. 4056/2012
Άρθρο 4 Ομαδικός χώρος σταυλισμού – Προσθήκη άρθρου 6Ε στον ν. 4056/2012
Άρθρο 5 Εξουσιοδότηση για τους ομαδικούς χώρους σταυλισμού – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 15 του ν. 4056/2012
Άρθρο 6 Παρατάσεις προθεσμιών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 και παρ. 3 άρθρου 17α ν. 4056/2012
Άρθρο 7 Διαδικασία εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 ν. 4351/2015
Άρθρο 8 Προθεσμία εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 4351/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 9 Συμβούλιο Εξέτασης Αλιευτικών Προσφυγών – Προσθήκη άρθρου 13Α στον Αλιευτικό Κώδικα
Άρθρο 10 Δυνατότητα άσκησης αλιευτικής προσφυγής – Αντικατάσταση άρθρου 14 Αλιευτικού Κώδικα
Άρθρο 11 Απόφαση του Συμβουλίου Εξέτασης Αλιευτικών Προσφυγών – Προσθήκη άρθρου 14Α στον Αλιευτικό Κώδικα
Άρθρο 12 Ειδικότερες διατάξεις για την επιβολή κυρώσεων – Τροποποίηση άρθρου 11 Αλιευτικού Κώδικα
Άρθρο 13 Μεταβατικές διατάξεις για τις διοικητικές κυρώσεις και τις αλιευτικές προσφυγές – Προσθήκη άρθρου 11Α στον Αλιευτικό Κώδικα
Άρθρο 14 Καταργούμενες διατάξεις – Κατάργηση παρ. 5 και 6 άρθρου 9 ν. 2040/1992

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Άρθρο 15 Τουριστική αξιοποίηση βοηθητικών σκαφών υδατοκαλλιέργειας – Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 175 ν. 4070/2012
Άρθρο 16 Δυνατότητα άσκησης αλιευτικού τουρισμού από βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιέργειας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 177 ν. 4070/2012
Άρθρο 17 Κυρώσεις επί μισθωτικών παραβάσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 ν. 4282/2014
Άρθρο 18 Ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων εντός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 17 ν. 4282/2014
Άρθρο 19 Κυρώσεις επί παράβασης προθεσμίας ανανέωσης έγκρισης ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4282/2014

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑ, ΤΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2147/1952
Άρθρο 20 Διοικητικές κυρώσεις στον τομέα της φυτοϋγείας – Αντικατάσταση άρθρου 34α ν. 2147/1952
Άρθρο 21 Μέθοδος υπολογισμού επιβαλλόμενων προστίμων – Προσθήκη άρθρου 34Β στον ν. 2147/1952 Άρθρο 22 Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων – Προσθήκη άρθρου 34Γ στον ν. 2147/1952
Άρθρο 23 Είσπραξη και απόδοση προστίμων – Προσθήκη άρθρου 34Δ στον ν. 2147/1952
Άρθρο 24 Ποινικές κυρώσεις – Αντικατάσταση άρθρου 35 ν. 2147/1952

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 721/1977
Άρθρο 25 Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 721/1977
Άρθρο 26 Προσθήκη των βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις εξαιρέσεις εφαρμογής του ν. 721/1977 – Αντικατάσταση περ. ε) άρθρου 26 ν. 721/1977
Άρθρο 27 Προσθήκη προϊόντων στο πεδίο εφαρμογής του ν. 721/1977 – Προσθήκη περ. 10) στο άρθρο 30 του ν. 721/1977

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 28 Ρυθμίσεις για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές – Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 4792/2021
Άρθρο 29 Σύσταση Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Κρήτης
Άρθρο 30 Αρμοδιότητες των Γενικών Διευθύνσεων Κτηνιατρικής, Τροφίμων και Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4691/2020

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 31 Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω των πυρκαγιών Ιουλίου – Αυγούστου 2023 και των πλημμυρών Σεπτεμβρίου 2023
Άρθρο 32 Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων αναφορικά με αποζημιώσεις ζημιών έτους 2023
Άρθρο 33 Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενισχύσεων που χορηγούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσθήκη περ. ε) στην παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 5035/2023
Άρθρο 34 Εξουσιοδοτική διάταξη για την ειδική εισφορά στο γάλα – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 13 ν. 3698/2008 Άρθρο 35 Υγειονομική ταφή ζώων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 36 Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας – Τροποποίηση περ. α) παρ. 6 άρθρου 56 ν. 2637/1998
Άρθρο 37 Επικαιροποίηση ορισμού αγροτικής εκμετάλλευσης – Τροποποίηση περ. δ) παρ. 1 άρθρου 2 ν. 3874/2010
Άρθρο 38 Ρυθμίσεις για τις Ομάδες Παραγωγών – Προσθήκη άρθρου 2Α στον ν. 3874/2010
Άρθρο 39 Παράταση προθεσμίας προσαρμογής των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4673/2020
Άρθρο 40 Ρυθμίσεις για τους επιθεωρητές – ελεγκτές της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Άρθρο 41 Εκκαθάριση δαπανών για ελέγχους των Περιφερειών
Άρθρο 42 Μεταβίβαση στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών ακινήτων για την ανέγερση σχολικής μονάδας
Άρθρο 43 Απόδοση ενισχύσεων σε κληρονόμους – Προσθήκη άρθρου 47Α στον ν. 5035/2023
Άρθρο 44 Ψηφιακή πλατφόρμα αιτήσεων υπαγωγής ακίνητης περιουσίας στον ν. 4061/2012 – Προσθήκη άρθρου 2Α στον ν. 4061/2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 45 Ρυθμίσεις για το μητρώο ελεγκτών – επαληθευτών επενδυτικών σχεδίων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 1474/1984
Άρθρο 46 Πόλεις ίδρυσης περιφερειακών παραρτημάτων Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 1474/1984
Άρθρο 47 Πειθαρχικά παραπτώματα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 1474/1984
Άρθρο 48 Πειθαρχικά όργανα Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 1474/1984
Άρθρο 49 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4497/2017
Άρθρο 50 Σκοπός Επιμελητηρίων – Τροποποίηση άρθρου 62 ν. 4497/2017
Άρθρο 51 Ίδρυση αγροτικών τμημάτων στα Επιμελητήρια – Τροποποίηση άρθρου 67 ν. 4497/2017
Άρθρο 52 Εκπροσώπηση των αγροτικών τμημάτων Επιμελητηρίων στο Διοικητικό Συμβούλιο – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 69 ν. 4497/2017
Άρθρο 53 Σύσταση ηλεκτρονικού μητρώου αγροτών – Εξουσιοδοτική διάταξη

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2024 των ακινήτων πληγέντων από φυσικές καταστροφές – Αντικατάσταση παρ. 6, τροποποίηση παρ. 7 και κατάργηση παρ. 7Η άρθρου 3 ν. 4223/2013
Άρθρο 55 Καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4223/2013
Άρθρο 56 Χρόνος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 3 άρθρου 23 ν. 3427/2005
Άρθρο 57 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της νήσου Ρόδου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 99 ν. 5079/2023

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 58 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 42

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5087/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 25/16.02.2024

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης