Νόμος 5103/2024 Πολιτιστική κληρονομιά, ελληνική γλώσσα, ελληνόφωνο τραγούδι

Νόμος 5103/2024ΦΕΚ τεύχος Α 57/19.04.2024
Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και των ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών, καθώς και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και λοιπές διατάξεις των Υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΆΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΆΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 4 Εθνικό Ευρετήριο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 5 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 5 Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Προσθήκη άρθρου 51Α στον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 6 Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την ανάδειξη και διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς – Προσθήκη άρθρου 52 στον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 7 Παροχή κινήτρων στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενημερωτικούς και μη, για την αύξηση του χρόνου μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού και των νέων ηχογραφημάτων
Άρθρο 8 Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνου τραγουδιού στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
Άρθρο 9 Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνου τραγουδιού στους κοινόχρηστους χώρους των εμπορικών κέντρων
Άρθρο 10 Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνου τραγουδιού στους κοινόχρηστους χώρους των καζίνο
Άρθρο 11 Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνου τραγουδιού στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους αναμονής επιβατών αερολιμένων και λιμένων
Άρθρο 12 Συγχρονισμός ελληνόφωνου τραγουδιού ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού ή μουσικών έργων χωρίς στίχο ή με στίχο σε γλώσσα κράτους μέλους της ΕΕ σε οπτικοακουστικές παραγωγές, τηλεοπτικές ή κινηματογραφικές ταινίες
Άρθρο 13 Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ελληνόφωνου τραγουδιού, ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού, ορχηστρικής μουσικής Ελλήνων δημιουργών και ηχογραφημάτων που έχουν ηχογραφηθεί στην ελληνική επικράτεια και διαδικτυακής εφαρμογής
Άρθρο 14 Διαδικασία ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους έχοντες την εκμετάλλευση ξενοδοχείων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, εμπορικών κέντρων, καζίνο, μέσων μαζικής μεταφοράς, των χώρων αναμονής αερολιμένων και λιμένων για την παραβίαση των υποχρεώσεων μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού

ΜΕΡΟΣ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15 Σκοπός
Άρθρο 16 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Άρθρο 17 Ανάθεση συμβάσεων προμηθειών προς τον σκοπό της κάλυψης των αναγκών για προϊόντα που διατίθενται από τα πωλητήρια του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων
Άρθρο 18 Διεύρυνση μέσων αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων – Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4761/2020
Άρθρο 19 Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες των πωλητήριων και των εργαστηρίων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων – Προσθήκη άρθρου 42Α στον ν. 4761/2020
Άρθρο 20 Απαγόρευση εμπορίας εισιτηρίων που εκδίδονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων – Προσθήκη άρθρου 14Α στον ν. 4761/2020

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 21 Σκοπός
Άρθρο 22 Αντικείμενο
Άρθρο 23 Παραχώρηση δημοσίων ακινήτων και δημοτικού ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα στο Υπουργείο Πολιτισμού για την κατασκευή εγκαταστάσεων πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων
Άρθρο 24 Χορήγηση επιδόματος στους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού που υπηρετούν στις νήσους Δήλο και Καστελλόριζο – Αντικατάσταση άρθρου 10 ν. 4598/2019
Άρθρο 25 Κάλυψη δαπανών προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων για την εκτέλεση ή επίβλεψη αρχαιολογικού έργου λόγω μετακίνησής τους στο εξωτερικό – Τροποποίηση άρθρων 3 και 16 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Άρθρο 26 Μοριοδότηση της εμπειρίας υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης των ειδικοτήτων ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
Άρθρο 27 Εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Πολιτισμού φορέων με αυτεπιστασία και απολογιστικά
Άρθρο 28 Προσθήκη κατηγορίας κινητών μνημείων μεταγενέστερων του 1453 που χρονολογούνται έως και το 1830, υποχρέωση δήλωσης απόκτησης κυριότητάς τους και υποχρέωση δήλωσης κατοχής τους – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 20, παρ. 2 άρθρου 24 και προσθήκη παρ. 16 στο άρθρο 73 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 29 Υποχρέωση δήλωσης των ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης και θέσπιση ποινικής κύρωσης για την παραβίασή της – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 38 και αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 62 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 30 Ίδρυση Τμήματος Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 5094/2024
Άρθρο 31 Έναρξη ισχύος ν. 5094/2024 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 215 ν. 5094/2024
Άρθρο 32 Ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Τροποποίηση παρ. 6α άρθρου 13Δ ν. 4186/2013 ΜΕΡΟΣ Ε’

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 34 Μεταβατική διάταξη

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΡΗΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Άρθρο 35 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων των ρυθμίσεων του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Α’

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Άρθρο 36 Παραρτήματα

ΜΕΡΟΣ Η’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 37 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5103/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 57/19.04.2024

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης