ΟΓΑ. Σύνταξη γήρατος σε τυφλούς εξ αμφοτέρων των οφθαλμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΓΑ

ΑΔΑ: ΩΜΤΙΟΡΡΕ-ΑΗΜ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΣ: 6/2015
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΜΗΜΑ: ΣΤ’
Συνεδρίαση της 20ης Ιανουαρίου 2015
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους.

Αριθμός Ερωτήματος: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 62623/5-12-2014 Ερώτημα της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλισης – Κλάδος Α ́ Συντάξεων του ΟΓΑ

Περίληψη Ερωτήματος: Εάν o ΟΓΑ οφείλει να απονέμει σύνταξη γήρατος σε τυφλούς εξ αμφοτέρων των οφθαλμών, ασφαλισμένους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 612/1977.

Σχετικά με το ανωτέρω Ερώτημα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα ΣΤ ́) γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία (ψήφοι 9 έναντι 1), ότι ο ΟΓΑ οφείλει να απονέμει σύνταξη γήρατος σε τυφλούς εξ αμφοτέρων των οφθαλμών ασφαλισμένους του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 612/1977

Το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης ΝΣΚ 6/2015