Κατανομή οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών

Κατανομή οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 15/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 28/21.02.2018

Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελέων Εφετών και Αντεισαγγελέων Εφετών στις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας.Άρθρο 1
Οι οργανικές θέσεις των Εισαγγελέων και Αντεισαγγελέων Εφετών οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4509/2017 (Α /201) κατανέμονται στις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας ως εξής:

1. Εισαγγελία Εφετών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι πέντε (25).

2. Εισαγγελία Εφετών Λάρισας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6)

3. Εισαγγελία Εφετών Πατρών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7)

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 132ΦΕΚ A 237 – 21.12.2016

Κατανομή οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας.

Άρθρο 1
Οι οργανικές θέσεις των Εισαγγελέων Εφετών και των Εισαγγελέων Πρωτοδικών της χώρας, οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 περ. β και γ του άρθρου 19 του ν. 4429/2016 (Α ́199), κατανέμονται από την 1η Δεκεμβρίου 2016 στις Εισαγγελίες Εφετών και Εισαγγελίες Πρωτοδικών της χώρας ως εξής:
1. Εισαγγελία Εφετών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι τρεις (23).
2. Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Εφετών κατά  μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6).
3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα τέσσερις (54).
4. Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3).

Άρθρο 2
Οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας που συνεστήθησαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 ν. 4429/2016 (Α ́199) κατανέμονται από την 1-1-2017 στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της χώρας ως εξής:
1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3).
2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7).
3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι επτά (27).
4. Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3).
5. Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δεκαπέντε (15).

Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 112 – ΦΕΚ A 194 – 18.10.2016

Κατανομή οργανικών θέσεων Αντεισαγγελέων Εφετών στις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας

Άρθρο 1
Οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Εφετών οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις της περίπτωσης β του άρθρου 47 του Ν. 4356/2015 (Α 181) κατανέμονται από την 1η Ιανουαρίου 2016 στις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας ως εξής:
1. Εισαγγελία Εφετών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά τρεις (3), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα (70).
2. Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντιεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα οχτώ (18).
3. Εισαγγελία Εφετών Εύβοιας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντιεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2).

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 31/2016 – ΦΕΚ A 46 – 31.03.2016

Κατανομή οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της χώρας.Άρθρο 1
Οι οργανικές θέσεις των Εισαγγελέων Πρωτοδικών, οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 4285/2014, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του Ν. 4312/2014, κατανέμονται από την 1η Ιουνίου 2016 στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της χώρας ως εξής:

1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα τρεις (53).

2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έντεκα (11).

3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3).

4. Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4).

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.