Παρατείνεται το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – αλλάζω συσκευή»

Παρατείνεται η προθεσμία περιόδου αγορών για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – αλλάζω συσκευή»

 

Την παράταση της προθεσμίας περιόδου αγορών με χρήση κουπονιών νέων μη ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, μέσω του Προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» ανακοίνωσε (16.09.2022) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Η νέα καταληκτική ημερομηνία αγορών είναι η 1 Νοεμβρίου 2022 (η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου 2022)

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/93866/1393 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4924/21.09.2022
Τροποποίηση (2η) της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864 (Β’ 3099/17.06.2022) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση (2η) της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/15.06.2022 (Β’ 3099) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», ως κατωτέρω:

Α. Η υποενότητα «Περίοδος αγορών» της ενότητας 8 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Αγορές με χρήση επιταγών του Προγράμματος μπορεί να γίνεται από τους ωφελούμενους μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες από την έγκριση των οριστικών αποτελεσμάτων.
Αντίστοιχα, οι παραδόσεις παλαιών συσκευών προς ανακύκλωση από τους ωφελούμενος στους εμπόρους μπορούν να γίνονται έως και δεκαπέντε (15) ημέρες από την λήξη της καταληκτικής προθεσμίας αγορών με χρήση επιταγών».

Β. Η υποενότητα «Μεταβατική περίοδος» της ενότητας 8 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Δυνατότητα επιστροφών/ακυρώσεων συναλλαγών στο πλαίσιο του Προγράμματος, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ενότητα 7.5, μπορούν να πραγματοποιούνται έως και τριάντα (30) ημέρες από την λήξη της καταληκτικής προθεσμίας αγορών με χρήση επιταγών. Εντός του ίδιου διαστήματος επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η αγορά νέων συσκευών (νέα εξαργύρωση) μόνο για τις συναλλαγές που ακυρώθηκαν μετά την λήξη της καταληκτικής προθεσμίας αγορών με χρήση επιταγών (εντός της μεταβατικής περιόδου).»

Γ. Η υποενότητα «Ολοκλήρωση πληρωμών» της ενότητας 8 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Το σύνολο των πληρωμών προς προμηθευτές προβλέπεται να ολοκληρωθεί με την παρέλευση 2 μηνών από το τέλος του μηνός εξαργύρωσης των επιταγών με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία εργάσιμη ημέρα υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που αναφέρονται στην ενότητα 7.7 «Περιοδική
Εκκαθάριση συναλλαγών» του οδηγού του προγράμματος».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/15.06.2022 (Β’ 3099) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως