Παρατείνονται τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Παρατείνονται τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

 

Με την υπ’ αριθ. 10602/226 – ΦΕΚ Τεύχος Β 926/9-3-2021 απόφαση παρατείνονται τα έκτακτα μέτρα στήριξης στην εργασία τους των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα έως και 31/3/2021

Αναλυτικά τα μέτρα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας «Άτομα Υψηλού κινδύνου» μπορούν μετά από αίτησή τους προς τον εργοδότη, να εργάζονται με το σύστημα της τηλεργασίας.

Το αίτημα του εργαζόμενου πρέπει να γνωστοποιηθεί εγκαίρως στον εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως π.χ. με τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, sms και να προσκομίσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό, προς απόδειξη της υπαγωγής του στις ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας «Άτομα Υψηλού κινδύνου».

Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα του εργαζόμενου εφόσον τα καθήκοντά του μπορούν να εκτελούνται εξ αποστάσεως.

Εάν η παροχή της εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι δυνατή, τότε ο εργοδότης οφείλει να λάβει μέτρα, ώστε ο εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης οφείλει να εξετάσει, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, τη δυνατότητα της πρόσκαιρης απασχόλησης του εργαζόμενου σε άλλη θέση εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας του, τηρουμένων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

 
 

Ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την ανωτέρω πρόταση του εργοδότη, εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργοδότη του.

Ο εργοδότης εφόσον έχει εξαντλήσει τις παραπάνω δυνατότητες ενημερώνει εγγράφως τον εργαζόμενο, που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, για τους λόγους αδυναμίας εφαρμογής αυτών των μέτρων και θέτει σε αναστολή τη σύμβασης εργασίας του.

Ο εργαζόμενος θα λάβει την αποζημίωση ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας του τελεί σε αναστολή με βάση το ποσό των 534,00 ευρώ ενώ παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού, για τις ημέρες που η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή.

Για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας «Άτομα Ενδιαμέσου κινδύνου» μπορούν να εφαρμοστούν αναλόγως τα παραπάνω μέτρα στήριξης, εκτός του μέτρου της αναστολής της σύμβασης εργασίας.

Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζόμενου, δεν εφαρμόζει τις παραπάνω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των επιμέρους βημάτων εφαρμογής της, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ