Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης στο Δήμο Ευόσμου και στο Δήμο Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης

Αριθμ. 58566  – ΦΕΚ Β 2738 – 29.10.2013

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης- Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία- Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου:

1) Στο Δήμο Ευόσμου του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτική Κοινότητα Ευόσμου της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και

2) στο Δήμο Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 (παρ. 1), 12 και 13α (παρ. 4) του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 3) του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 275), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1 και 11), 3 και 13 (παρ. 2) του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
5. Την υπ’ αριθ. 9400/1-3-2007 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου» (Β΄ 429).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 3) της υπ’ αριθ. 10887/12-3-2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) στην Ανώνυμη Εταιρεία “ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.”» (Β΄ 416).
7. Το υπ’ αριθ. 565/θέμα 16°/15-10-2013 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΧΑ Α.Ε.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο για τα ακίνητα των περιοχών:

1) Του Δήμου Ευόσμου του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ευόσμου της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Νεαπόλεως και

2) του Δήμου Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Νεαπόλεως, κατά μεταφορά από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης όπου αυτά περιλαμβάνονται, με αριθμό ειδικού Πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από την ΕΚΧΑ Α.Ε. 270/12-09-2013.

Άρθρο 2
1. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στην περιοχή:

1) Του Δήμου Ευόσμου του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ευόσμου της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και

2) του Δήμου Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης νυν Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

ορίζεται η 29/10/2013, ημέρα Τρίτη.

2. Η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην περιοχή αυτή αφορά μόνο στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης με αριθμό ειδικού Πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από την ΕΚΧΑ Α.Ε. 270/12-09-2013 για τα οποία διενεργήθηκαν οι πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ