Περιπτώσεις υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να υπόκεινται σε προηγουμένη έγκριση

Αριθ. Υ9α/79323 – ΦΕΚ Β 2459 – 16.09.2014

Καθορισμός των περιπτώσεων υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να υπόκεινται σε προηγουμένη έγκριση (άρθρο 8 του Νόμου 4213/2013).

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Λαμβανομένων υπόψη των εξαιρέσεων του ν. 4213/2013 που περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 2 α, β και γ, οι περιπτώσεις των παθήσεων ασφαλισμένων των οποίων η αίτηση ή η έγγραφη αξίωση τους για χρήση διασυνοριακής προγραμματισμένης περίθαλψης υπόκειται σε πρότερη έγκριση είναι:

1. Εκείνες των οποίων η θεραπεία χρήζει νοσοκομειακής περίθαλψης και απαιτεί τουλάχιστον μία διανυκτέρευση ή ανεξαρτήτως των ημερών διανυκτέρευσης απαιτεί χρήση πολύ εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού καθώς και εκείνες που η θεραπεία τους παρουσιάζει ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

Συγκεκριμένα στην κατηγορία αυτή υπάγονται σύμφωνα με τα παραπάνω όσες περιπτώσεις-παθήσεις:

α) των οποίων η θεραπεία με τις ανάλογες ιατρικές πράξεις αντιστοιχούν με το σύστημα αποζημίωσης των ΚΕΝ που περιγράφονται στην κοινή υπουργική απόφαση Αριθ. Υ4α/οικ.18051 ΦΕΚ 946/27-3-2012 και έχουν ΜΔΝ μεγαλύτερη της μίας ημέρας.

β) όσων ιατρικών περιπτώσεων η θεραπεία, δεν έχει ανάλογη αντιστοίχηση με ΚΕΝ αλλά αποζημιώνεται με ημερήσιο νοσήλιο σύμφωνα με τις Υ4ε/130675/2008 (Β 2115) και ΕΜΠ5/ΦΕΚ Β.3054/18-11-2012, Άρθρο 10 παρ. Δ, τίθενται στην κρίση της αρμόδιας Επιτροπής μόνο στην περίπτωση που κατά την έγγραφη εκτίμηση του παρόχου, χρήζει νοσηλείας με τουλάχιστον μία διανυκτέρευση.

2. Στις περιπτώσεις που χρήζουν πρότερης έγκρισης, συμπεριλαμβάνονται ειδικότερα και όσων σπάνιων παθήσεων, η θεραπεία αποζημιώνεται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση Αριθ. ΕΜΠ5/ΦΕΚ Β.3054/18-11-2012 άρθρο 10 και στα άρθρα 8 παρ. 4 και 12 του Ν. 4213/2013.

Τα στοιχεία 1.α και 1. β καθώς και εκείνα της παρ. 2 του παρόντος τροποποιούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του εκάστοτε ισχύοντος Κανονισμού Παροχών του οικείου φορέα παροχών ασθενείας σε είδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

——

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 8 του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Αρ. 261/09.12.2013, τ.Α΄ «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί της εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις» δυνάμει του οποίου ενσωματώθηκαν στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και η Εκτελεστική Οδηγία 2012/52/ΕΕ της Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την αναγνώριση ιατρικών συνταγών, οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη-μέλη (L 356/68/22.12.2012).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ Αρ. 38/17.02.2014, τ.Α΄ «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».
3. Tις διατάξεις του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/1985), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α΄/2012) με θέμα: “Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις».
6. Το υπ’ αριθ. Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
7. Το υπ’ αριθ. Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
8. Το υπ’ αριθ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/2014) Π.Δ, «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το υπ’ αριθ. Δ/395/οικ.28071/29-7-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Εποπτείας Υπ. Υγείας του ΕΟΠΥΥ με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ212/οικ. 13782/10-4-2014 απόφασης του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ που αφορά τη σύσταση ομάδας εργασίας για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ».
10. Την υπ’ αριθ. 752 απόφαση της 189ης/26-8-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
11. Την υπ’ αριθ. 131/29-8-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΑΔΑ:ΒΛ90ΟΞ7Μ-ΥΙ9).
12. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Αριθ. ΕΜΠ5/ΦΕΚ Β.3054/18-11-2012.
13. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Αριθ. Υ4α/οικ.18051 ΦΕΚ Β.946/ 27-3-2012 συμπεριλαμβανομένης υπόψη και τροποποίησης της στο ΦΕΚ Β 1474/6-6-2014.
14. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Αριθ. Υ4ε/130675/2008 (Β΄ 2115).
15. Την υπ’ αριθ. Υ9α/76908 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διοικητικές διαδικασίες για τη χρήση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 9 του Ν. 4213/2013).
16. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,