Ποιοι μπορούν να λάβουν προσωρινό ΑΜΚΑ για εμβολιασμό και self-test

Ποιοι μπορούν να λάβουν προσωρινό ΑΜΚΑ για εμβολιασμό και self-test

Διευρύνεται η χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ σε φυσικά πρόσωπα 

 

Αριθμ. 2981/2021 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2197/26.5.2021
Καθορισμός ειδικότερης κατηγορίας δικαιούχων έκδοσης προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. και διαδικασία τεχνικών λεπτομερειών απόδοσης και μετάπτωσής του.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός – Δικαιούχοι

1. Με την παρούσα, περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία απόδοσης Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) σε ειδικότερες ομάδες, για τον προγραμματισμό της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, της έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), της παραλαβής αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test), σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), της καταχώρισης του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test) και της έκδοσης δήλωσης αποτελέσματος σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4792/2021 (Α’ 54).

2. Δικαιούχοι με βάση τη διαδικασία του άρθρου 2 της παρούσας είναι: α) οι αιτούντες διεθνούς προστασίας και οι πολίτες τρίτων χωρών που διαθέτουν δήλωση βούλησης ασύλου, καθώς και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, οι οποίοι φέρουν ταυτοποιητικό έγγραφο από ελληνική δημόσια αρχή β) οι υπήκοοι τρίτων χωρών που κρατούνται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Προ.Κε.Κ.Α.) ή άλλες αστυνομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της Οδηγίας επιστροφών 2008/115/ΕΚ, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις απέλασης ή επιστροφής, ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή όχι, καθώς και γ) οι ημεδαποί και αλλοδαποί κρατούμενοι στα Καταστήματα Κράτησης της Χώρας. Η χορήγηση Π.Α.Μ.Κ.Α. στα πρόσωπα των ανωτέρω περιπτώσεων γίνεται, εφόσον δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).

Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και για γονέα ή φυσικό πρόσωπο των ειδικότερων αυτών κατηγοριών, που ασκεί την επιμέλεια ανήλικου τέκνου που δεν διαθέτει Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α.

Άρθρο 2
Διαδικασία Απόδοσης Π.Α.Μ.Κ.Α.

1. Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου παρέχει στην εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) με μέσα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, τα απαραίτητα στοιχεία των δικαιούχων Π.Α.Μ.Κ.Α. της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1. Ο δικαιούχος αναζητεί και ενημερώνεται για τον αριθμό Π.Α.Μ.Κ.Α. μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

2. Η απόδοση Π.Α.Μ.Κ.Α. στους δικαιούχους των περ. β και γ της παρ. 2 του άρθρου 1, πραγματοποιείται, κατόπιν αίτησής τους στο Κέντρο ή Κατάστημα Κράτησης, εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του οποίου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις και υποβάλλει με μέσα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) τη λίστα των αιτούντων δικαιούχων.

3. Αρμόδια για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών απόδοσης Π.Α.Μ.Κ.Α. ορίζεται η εταιρία Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. Κατά την κλήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόδοσης Π.Α.Μ.Κ.Α., η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. εκδίδει Π.Α.Μ.Κ.Α., για κάθε δικαιούχο.

4. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων -ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Άρθρο 3
Διαδικασία μετάπτωσης Π.Α.Μ.Κ.Α. σε Α.Μ.Κ.Α.

1. Αν ο κάτοχος Π.Α.Μ.Κ.Α., ενεργού ή απενεργοποιημένου, καταστεί μελλοντικά δικαιούχος έκδοσης Α.Μ.Κ.Α., για οποιαδήποτε, προβλεπόμενη από την κείμενη κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, αιτία, ο κάτοχος οφείλει να προσέλθει στα αρμόδια κατά τον νόμο σημεία έκδοσης Α.Μ.Κ.Α., ήτοι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και τα Γραφεία Α.Μ.Κ.Α. του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αιτηθεί τη μετάπτωση του Π.Α.Μ.Κ.Α. σε Α.Μ.Κ.Α.

2. Η υπηρεσία έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή υπηρεσία της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε, με σκοπό την μετάπτωση Π.Α.Μ.Κ.Α. σε Α.Μ.Κ.Α. και ακολούθως, συμπληρώνονται τα απαραίτητα από την κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία πρόσθετα στοιχεία του αιτούντος για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α.

 

  

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Με διάταξη του νόμου 4796/2021 διευρύνεται ο σκοπός της χορήγησης του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. σε φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., ώστε να αφορά όχι μόνο στη δυνατότητα εμβολιασμού φυσικών -προσώπων τα οποία, αν και πληρούν τα κριτήρια της προτεραιοποίησης, δεν μπορούν να προγραμματίσουν τις σχετικές συνεδριάσεις μέσω της υπηρεσίας emvolio.gov.gr και συνεπώς να εκδώσουν και τη σχετική βεβαίωση εμβολιασμού, αλλά και στη λήψη από τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-tests), την καταχώριση των αποτελεσμάτων αυτών και στη σχετική δήλωση αποτελέσματος.

Συγκεκριμένα:

Νόμος 4796/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 63/17.04.2021
Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Άρθρο  97
Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ – Τροποποίηση του άρθρου 248 ν. 4782/2021

Το άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 248
Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α.

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) δύναται, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr, η οποία τηρείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), να αιτείταιτη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., αποκλειστικά προς τους σκοπούς του προγραμματισμού της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, της έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), της παραλαβής αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (selftest), σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), της καταχώρισης του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test) και της έκδοσης δήλωσης αποτελέσματος σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4792/2021 (Α’ 54). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για γονέα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια ανήλικου τέκνου, που δεν διαθέτει Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α..

2. Για τη χορήγηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. το φυσικό πρόσωπο, που διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας συμπληρώνει υποχρεωτικά στο σχετικό υπόδειγμα αίτησης τα εξής στοιχεία: α)το όνομα, β)το επώνυμο, γ) το πατρώνυμο, δ) το μητρώνυμο, ε) το φύλο, στ) την υπηκοότητα, ζ) την ημερομηνία και τη χώρα γέννησης, η) τα στοιχεία επικοινωνίας του, ιδίως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) kol αριθμό κινητού τηλεφώνου, θ) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), εφόσον έχει χορηγηθεί, ή τον αριθμό και το έτος έκδοσης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Για τη χορήγηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. το φυσικό πρόσωπο, που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, δύναται να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με την προσκόμιση ενός από τα ακόλουθα έγγραφα: α) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, β) ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γ) διαβατηρίου, δ) προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαμονής, και ε) άλλου εγγράφου ταυτοποίησης, και καταχωρούνται όσα από τα στοιχεία της παρ. 3 προκύπτουν από τα ανωτέρω έγγραφα ταυτοποίησης.

4. Η διασταύρωση των στοιχείων που καταχωρίζονται στην αίτηση της παρ. 2, πραγματοποιείται από μητρώα φορέων του δημοσίου τομέα και ιδίως από: α) το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, β) το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γ) το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

5. Φυσικά πρόσωπα, που απέκτησαν προσωρινό Α.Μ.Κ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3, πλην όμως δεν έλαβαν ενημέρωση για προγραμματισμένη ημερομηνία εμβολιασμού τους, αν και υπάγονται στην προτεραιοποίηση της Επιτροπής Εμβολιασμών, δύνανται να προσφεύγουν στη επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, που έχει συσταθεί δυνάμει της υπό στοιχεία Α1Δ/Γ.Π. οικ.8172 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β1456), τηρώντας τη διαδικασία του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256). Η ανωτέρω επιτροπή δύναται να συστήνει για τον σκοπό αυτόν υποομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικότερων και τεχνικής φύσης θεμάτων.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων, ο χρόνος απενεργοποίησης του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. ή μετάπτωσής του σε περίπτωση έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., η διαδικασία που ακολουθείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), και να ρυθμίζεται κάθε συναφής τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».