Προσλήψεις στο δήμο Κορδελιού – Ευόσμου

Προσλήψεις στο δήμο Κορδελιού – Ευόσμου

Πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για όλους τους υποψηφίους:

1. Αίτηση.
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Βεβαίωση Ανεργίας.

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, από 14-12-2018 έως και 20-12-2018.

 

Το κείμενο της προκήρυξης