Πρόσληψη 89 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Πρόσληψη 89 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Πρόσληψη ογδόντα εννέα (89) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ως επικουρικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας ενός (1) έτους, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής
Αριθμ. 49545/Δ1/17062 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 6091/31.12.2018
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η πρόσληψη ογδόντα εννέα (89) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ως επικουρικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας ενός (1) έτους, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, ανά κλάδο και παράρτημα, ως εξής:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.