Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στις σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στις σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Πρόσληψη αναγκαίου αριθμού τακτικών και αναπληρωτών καθηγητών, που θα ορισθεί στην Πυροσβεστική Ακαδημία για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας στη Σχολή Ανθυποπυραγών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

156 τακτικοί καθηγητές.

426 αναπληρωτές καθηγητές.

Υποβολή αιτήσεων (από  10-07-2017 μέχρι και 17-07-2017)

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, οδός Μάτσα 32, Τ.Κ. 145 64, Κάτω Κηφισιά Αττικής, τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου VΙΙ της παρούσας, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή ταχυδρομικά (συστημένα), από Δευτέρα 10-07-2017 μέχρι και την Δευτέρα 17-07-
2017, κατά σας εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.30΄-14.00΄. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές
αιτήσεις.

Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Μελετών Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης σας Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Τηλ. 210-6265100-202 FAX. 210-6265133), και στις ιστοσελίδες fireservice.gr, https://academy.fireservice.gr

Τα μαθήματα της Σχολής Ανθυποπυραγών πραγματοποιούνται στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Μάτσα 32 , Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά Αττικής, τα μαθήματα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών πραγματοποιούνται τόσο στην ανωτέρω έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας όσο και στο παράρτημα της στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τα μαθήματα της Σχολής Πυροσβεστών πραγματοποιούνται στο Παράρτημα της 25ης Μαρτίου 100 & Βενιζέλου, Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα.

Το κείμενο της προκήρυξης