Συνεργεία – Φανοποιεία- Βαφεία αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις
● Να υπάρχει ισχύουσα άδεια ίδρυσης για το συγκεκριμένο συνεργείο
● Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και μετά από αυτοψία να προκύπτει ότι το συνεργείο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και την τεχνική έκθεση του μελετητή μηχανικού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Δήλωση επιβλεπόντων μηχανικών ότι η κατασκευή του συνεργείου έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους τεχνικούς κανονισμούς
● Πιστοποιητικό πυρασφαλείας σύμφωνα με τους κανονισμούς στο οποίο αναγράφεται η διάρκεια ισχύος
● Αδεια οικοδομής ή Νομαρχιακή απόφαση. Εξαίρεση από κατεδάφιση ή άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου ή αναθεώρηση άδειας αν απαιτείται
● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ή άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων (του ενδιαφερόμενου ή του υπεύθυνου)
● Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την ΚΥΑ 69269/5387/1990
● Βεβαίωση ΚΕΚ υπεύθυνου τεχνίτη (μόνο για φανοποιεία-βαφεία)
● Κυκλοφοριακή σύνδεση αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ μόνο για συνεργεία επί Εθνικών Οδών
● Αποδεικτικό πληρωμής ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, για την επίβλεψη.