Τέλη ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων με χρηματοδοτική μίσθωση

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ1019140 ΕΞ 2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β 502/20.02.2017
Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή μίσθωση ή επιστροφής αυτού και ρύθμιση θεμάτων ταξινόμησης