Τόπος συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών για τις υποθέσεις συναινετικών διαζυγίων

Τόπος συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών για τις υποθέσεις συναινετικών διαζυγίων

Ορίζεται ως τόπος συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, για τις ανάγκες εκδίκασης των υποθέσεων των συναινετικών διαζυγίων – που έχουν ήδη προσδιορισθεί προς εκδίκαση στην αίθουσα 202 του Πρωτοδικείου Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από 8.1.2018 έως και τις 15.10.2018 – την αίθουσα 3 του 2ου ορόφου του κτηρίου του Νέου Ειρηνοδικείου Αθηνών, οδός Δέγλερη 4, στην ΑθήναΑριθμ. 86298/12 – ΦΕΚ Τεύχος Β 6/05.01.2018
Ορισμός τόπου συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών για τις ανάγκες εκδίκασης των υποθέσεων συναινετικών διαζυγίων

Η διαδικασία για το Συναινετικό Διαζύγιο ενώπιον συμβολαιογράφου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 18 παρ. 1, 2 εδάφιο τελευταίο και 3 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κ.ν. 1756/1988 (Α ́ 35) και β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ (Α ́ 98).
2. Το υπ’ αριθμ. ΕΠ 807/16.11.2017 έγγραφο του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι υπάρχει διαρκής αντικειμενική αδυναμία πραγματοποίησης των συνεδριάσεων όσον αφορά στην εκδίκαση των υποθέσεων συναινετικών διαζυγίων, στην αίθουσα 202 του Πρωτοδικείου Αθηνών, λόγω μεταφοράς του εν λόγω τμήματος σε άλλη τοποθεσία και ειδικότερα στην οδό Δέγλερη 4
3. Το π.δ. 125/5.11.2016 (Α ́ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη με αριθμ. 80828/15.11.2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 593/τ. ΥΟΔΔ/16.11.2017).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως τόπο συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, για τις ανάγκες εκδίκασης των υποθέσεων των συναινετικών διαζυγίων – που έχουν ήδη προσδιορισθεί προς εκδίκαση στην αίθουσα 202 του Πρωτοδικείου Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από 8.1.2018 έως και τις 15.10.2018 – την αίθουσα 3 του 2ου ορόφου του κτηρίου του Νέου Ειρηνοδικείου Αθηνών, οδός Δέγλερη 4, στην Αθήνα και παρακαλούμε όπως γνωστοποιηθεί η παρούσα πράξη, με κοινοποίηση στους δικηγορικούς συλλόγους της περιφέρειας του δικαστηρίου και επικόλληση στην είσοδο του δικαστικού καταστήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2018