Τροποποίηση κατανομής των υποθέσεων στα τρία Ποινικά Τμήματα του Αρείου Πάγου

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 120/2014 – ΦΕΚ A 192 – 12.09.2014
Τροποποίηση κατανομής των υποθέσεων στα τρία Ποινικά Τμήματα του Αρείου Πάγου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 23 παρ. 3 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 35), όπως η παράγραφος  αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 3811/2009, (Α΄ 231).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
2) Την 15/2014 σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
3) Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4) Την Δ 207/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την κατανομή των υποθέσεων μεταξύ των τριών Ποινικών Τμημάτων του Αρείου Πάγου, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 23 παρ. 3 του «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (κ.ν. 1756/1988), όπως ισχύει σήμερα, ως ακολούθως:

Στο Ε΄ Ποινικό Τμήμα εισάγονται οι αιτήσεις αναίρεσης στις οποίες το αρχικό γράμμα του επωνύμου του κατηγορουμένου (κατά την προσβαλλόμενη απόφαση ή το βούλευμα) ή του πρώτου από τους κατηγορουμένους αρχίζει από Α μέχρι ΚΑΝ, στο ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα εισάγονται οι αιτήσεις, όσων το επώνυμο αρχίζει από ΚΑΞ μέχρι ΠΑΠΑΔ και στο Ζ’ Ποινικό Τμήμα, όσων το επώνυμο αρχίζει από ΠΑΠΑΕ μέχρι Ω, ο τρόπος δε αυτός κατανομής εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των άρθρων 428 (εκδόσεις), 451, 528 και 529 ΚΠοινΔ.

Οι υποθέσεις, για τις οποίες έχουν επιδοθεί κλήσεις προς συζήτηση στα εν λόγω ποινικά τμήματα πριν την έκδοση του παρόντος, εκδικάζονται στο Τμήμα, στο οποίο είχαν εισαχθεί.

Άρθρο 2
Το παρόν Προεδρικό διάταγμα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ