ΤΣΜΕΔΕ. Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2016

Διπλωματούχοι Μηχανικοί πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2016  μέχρι 30 Ιουνίου 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Διπλωματούχοι Μηχανικοί. Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2016 θα αποπληρώνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2017 άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων», σύμφωνα με την από 30-03-2017 απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ