Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

Αριθμ. Φ.951/42/133589/Σ.1544 – ΦΕΚ Β 2673 – 21.10.2013

Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 64 του ν. 1329/1983 «Κύρωση ως Κώδικα του Σχεδίου Νόμου: Εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό Κώδικα, τον Εισαγωγικό του Νόμο, την Εμπορική Νομοθεσία και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και μερικός εκσυγχρονισμός των διατάξεων του Αστικού Κώδικα που αφορούν το Οικογενειακό Δίκαιο» (ΦΕΚ Α΄ 25).
β. Του Α.Ν 559/1937 Περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως διατάξεων τινών της νομοθεσίας «περί μετοχικού ταμείου στρατού» (ΦΕΚ Α΄ 107).
γ. Του Κ.Ν 5481/1932 Περί Κωδικοποιήσεως Νόμων «περί Μετοχικού Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού» (ΦΕΚ Α΄ 387).
δ. Του ν. 994/1949 «Περί καταβολής προσθέτου προικός εις θυγατέρας μετόχων ή μερισματούχων ΜΤΒΝ και περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί ΜΤΒΝ διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 136).
ε. Του Ν.Δ 3967/1959) «Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών της περί ΜΤΒΝ νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 176).
στ. Του Α.Ν 1988/1939 «Περί Μετοχικού Ταμείου Β. Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄ 414).
ζ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την Αριθμ. Υ48/09-07-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
3. Την Αριθμ. 251642/03-07-2013 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιο Δαβάκη» (ΦΕΚ Β΄ 1653).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αλλά ούτε των προϋπολογισμών των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, καθόσον η τυχόν επιστροφή κρατήσεων αντιρροπείται από την μη χορήγηση του αναλογούντος Βοηθήματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στο τέλος του άρθρου 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 2412/Φ.951/360/431347/17-01-1984 (ΦΕΚ Β΄ 74) προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι διαφορετικών Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, δύνανται να ασφαλίζονται για την χορήγηση του βοηθήματος και από τους δύο (2) γονείς. Για παιδιά των περιπτώσεων αυτών, που είναι ήδη ασφαλισμένα στο Ταμείο και δεν έχουν λάβει το Βοήθημα, δύναται κατόπιν αίτησης του κυρίως ασφαλισμένου γονέα, που δεν ανακαλείται, να διακοπεί η ασφάλιση και να επιστραφούν οι κρατήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η ασφάλιση αυτών από τον άλλο γονέα. Οι κρατήσεις, επιφυλασσόμενων των περί παραγραφής διατάξεων, επιστρέφονται στον κυρίως ασφαλισμένο γονέα άτοκα, το δε επιστρεφόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αναλογούντος Βοηθήματος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης».

Άρθρο 2
Στο άρθρο 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ.871.1/27/11-01-1985 (ΦΕΚ Β΄ 359) προστίθεται νέα παράγραφος 4 και η επόμενη αναριθμείται σε 5, ως εξής:
«4. Τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι διαφορετικών Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, δύνανται να ασφαλίζονται για την χορήγηση του βοηθήματος και από τους δύο (2) γονείς. Για παιδιά των περιπτώσεων αυτών, που είναι ήδη ασφαλισμένα στο Ταμείο και δεν έχουν λάβει το Βοήθημα, δύναται κατόπιν αίτησης του κυρίως ασφαλισμένου γονέα, που δεν ανακαλείται, να διακοπεί η ασφάλιση και να επιστραφούν οι κρατήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η ασφάλιση αυτών από τον άλλο γονέα. Οι κρατήσεις, επιφυλασσόμενων των περί παραγραφής διατάξεων, επιστρέφονται στον κυρίως ασφαλισμένο γονέα άτοκα, το δε επιστρεφόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αναλογούντος Βοηθήματος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης».

Άρθρο 3
Στο άρθρο 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 453090/25-11-1983 (ΦΕΚ Β΄ 706) προστίθεται νέα παράγραφος 3 και η επόμενη αναριθμείται σε 4, ως εξής:
«3. Τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι διαφορετικών Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, δύνανται να ασφαλίζονται για την χορήγηση του βοηθήματος και από τους δύο (2) γονείς. Για παιδιά των περιπτώσεων αυτών, που είναι ήδη ασφαλισμένα στο Ταμείο και δεν έχουν λάβει το Βοήθημα, δύναται κατόπιν αίτησης του κυρίως ασφαλισμένου γονέα, που δεν ανακαλείται, να διακοπεί η ασφάλιση και να επιστραφούν οι κρατήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η ασφάλιση αυτών από τον άλλο γονέα. Οι κρατήσεις, επιφυλασσόμενων των περί παραγραφής διατάξεων, επιστρέφονται στον κυρίως ασφαλισμένο γονέα άτοκα, το δε επιστρεφόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αναλογούντος Βοηθήματος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης».

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΜΥΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ