Προσλήψεις στο ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης

Πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5001934 από το Δήμο Ηρακλείου, η οποία υλοποιείται στο Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Πρόσληψη 150 Εργατών Καθαριότητας και 10 Οδηγών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για κάλυψη εποχιακών αναγκών Υπηρεσίας Καθαριότητας, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, για το έτος 2017
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες