Σχολή Εθνικής Άμυνας. Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Η Σχολή Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων, Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση (ΕΠΣ), με μέγιστο αριθμό ωρών απασχόλησης ανά Εκπαιδευτή για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις, πρέπει να υποβάλουν στη ΣΕΘΑ μέχρι την 15:00 της 14ης Ιουλίου 2017, τα δικαιολογητικά.

Η υποβολή των αιτήσεων δύναται να λάβει χώρα:
(1) Προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα, στην Κεντρική Γραμματεία της ΣΕΘΑ, στην έδρα της Σχολής επί της οδού Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, εμπρόθεσμα.
(2) Με συστημένο φάκελο μέσω υπηρεσίας κρατικών ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) ή από courier στη διεύθυνση: «Σχολή Εθνικής Άμυνας, οδός Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, ΤΚ 11362, Αθήνα», εμπρόθεσμα. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι, αποδεικτικό στοιχείο αποστολής του συστημένου φακέλου είναι η απόδειξη από το ταχυδρομείο ή από courier, η οποία θα πρέπει να τηρηθεί από τον ενδιαφερόμενο μέχρι την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Το κείμενο της προκήρυξης