Αδειες κυκλοφορίας ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ στην Περιφέρεια Ηπείρου

Αριθ. 81716/129 – ΦΕΚ Β 2277 – 12.09.2013

Καθορισμός του μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) κατά έδρα και κατηγορία ΕΔΧ – ΤΑΞΙ, ΕΔΧ – ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ/82 Α/10-04-2012).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ 140/23-12-2010 “Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.
3. Την αριθ. πρωτ. 78491/5684/2-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίσθηκε ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ηπείρου.
4. To Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ//82/Α/10-4-2012) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 85 και 106 αυτού του Νόμου.
4. Τις αριθ. πρωτ. Α οικ. 18774/1488/19-4-2012, Α 28480/ 2481/7-2-2013 και αριθ. πρωτ. οικ. Α/20354/1646/4-5-2012 και 24679/2067/31-5-2012 διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Την αριθ. πρωτ. 51234/67/2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από την παρ.3 του άρθρου 85 του Ν. 4070/2012 γνωμοδοτική Επιτροπή.
6. Την αριθ. πρωτ. 8/36/28-8-2012 (ΦΕΚ/2393/Β/28-8-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για τον καθορισμό των εδρών των Επιβατικών Δημοσίας Χρήσεως (Ε.Δ.Χ) αυτοκινήτων, σε εφαρμογή των διατάξεων τους άρθρου 83 του Ν. 4070/2012.
7. Τις αριθ. πρωτ. 28107/4431/27-3-2013, 1811/28-3-2013, οικ. 2650/1-4-2013 και 30042/2122/2-4-2013 προσκλήσεις ενδιαφέροντος των Π. Ε Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας αντίστοιχα, για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ, ΕΔΧ ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης άδεια σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4070/2012.
8. Τα αριθ. πρωτ. 10814/14/4-02-2013, 49247/64/5-06-2013 και 60186/9768/6-08-2013, έγγραφα του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ηπείρου προς τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε, σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει σύμφωνα με το νόμο να δρομολογηθεί προκειμένου να χορηγηθούν νέες άδειες ΕΔΧ ΤΑΞΙ.
9. Τα από 2-8-2013, 26-7-2013, 2-8-2013, και 25-7-2013 πρακτικά συνεδριάσεων ανά Π.Ε της γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 85 του Ν.4070/2012.
10. Τις ομόφωνες εισηγήσεις των μελών της γνωμοδοτικής επιτροπής με τις οποίες εισηγούνται στον Περιφερειάρχη Ηπείρου την μη προσαύξηση του προβλεπόμενου στη παρ. 2 του άρθρου 85 του Ν.4070/2012 συντελεστή 1,5, με το αιτιολογικό που διατυπώνεται στα παραπάνω πρακτικά.
11. Το αριθ. πρωτ. 60186/9768/6-08-2013 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάρτηση στο Διαδίκτυο και στο Διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων των αιτήσεων για τη χορήγηση νέων αδειών Ε.Δ.Χ.
12. Το γεγονός ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δεν προκύπτει το σύνολο των διανυκτερεύσεων ανά έδρα κατά τα τρία τελευταία έτη, γεγονός που συνεπάγεται, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 20534/1646/4-5-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου τον μηδενισμό του συντελεστή Πν, του μαθηματικού τύπου της παρ. 2 του άρθρου 85 του Ν.4070/2012.
13. Τα αριθ. 78650/12721/12-08-2013, 5418/21-8-2013, ΜΕ /7278/9-8-2013 και 77656/5446/9-8-2013 έγγραφα των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας αντιστοίχως, στα οποία καταγράφεται ο υφιστάμενος αριθμός αδειών Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων ανά έδρα-Διοικητική μονάδα στο σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου.
14. Τα δημοσιευθέντα (28-12-2012) στοιχεία απογραφής του πληθυσμού για το έτος 2011 της Εθνικής Στατιστικής αρχής, ανά έδρα-Διοικητική μονάδα στο σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου.
15. Τον καθορισμό στην απόφαση αυτή ανά έδρα -διοικητική μονάδα στην περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του μέγιστου αριθμού αδειών Ε.Δ.Χ, Ε.Δ.Χ ΕΙΔ. ΜΙΣΘ., του επιμερισμού του αριθμού της παραπάνω παραγράφου σε άδειες Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ και τις άδειες Ε.Δ.Χ ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. και της διαφοράς του μέγιστου αριθμού με τα υφιστάμενα.
16. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν δημιουργείται δαπάνη για τις πιστώσεις του κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το μέγιστο αριθμό αδειών Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων με επιμερισμό κατά κατηγορία, ΤΑΞΙ, ΕΙΔ. ΜΙΣΘ., ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ, ανά έδρα – Διοικητική μονάδα της Περιφέρειας Ηπείρου και για εκείνες τις έδρες για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις για νέες άδειες Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων, σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο της παρ. 2 του άρθρου 85 του Ν. 4070/2012 και συντελεστή τον προβλεπόμενο από το νόμο 1, 5.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

1. Έδρα -διοικητική μονάδα Ιωάννινα:
Μαθηματικός τύπος: Α= Π + Πν/1000 *Σ1 όπου
Α = Ο προκύπτων αριθμός Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων
Π = Μόνιμος πληθυσμός της έδρας
Πν = Το σύνολο των διανυκτερεύσεων στην έδρα
Σ! = Συντελεστής
Εφαρμογή του μαθηματικού τύπου: Α= 122.342 + 0/1000 * 1.5 = 184 άδειες ΤΑΞΙ
Υφιστάμενος άδειες: 264
Διαφορά υφισταμένων αδειών και αυτών που προκύπτουν από το μαθηματικό τύπο:
264-184=80.Τουτέστιν έχουν εκδοθεί 80 άδειες επιπλέον αυτών που προκύπτουν από την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου.
Αιτήσεις: δέκα (10) για νέες άδειες Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και δύο (2) ειδικής μίσθωσης
Αποτέλεσμα: Σύμφωνα με το νόμο, στην έδρα -διοικητική μονάδα των Ιωαννίνων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 85 του Ν.4070 τα κατατεθέντα αιτήματα δεν ικανοποιούνται στο σύνολό τους και η προβλεπόμενη από το άρθρο 106 και επόμενα άρθρα διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών διακόπτεται.
Επιμερισμός αδειών Ε.Δ. Χ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και Ε.Δ.Χ ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.:Δεν συντρέχει περίπτωση.

2. Έδρα -Διοικητική μονάδα Ασπραγγέλων.
Υφιστάμενες άδειες: μηδέν (0)
Αριθμός αδειών που προκύπτουν από τον μαθηματικό τύπο: (806+0/1000)*15.=1.209=1
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1) ειδικής μίσθωσης.
Διαφορά υφισταμένων-οριζόμενων από το μαθ. τύπο:0-1=-1
Επιμερισμός: Δεν συντρέχει περίπτωση.

3. Έδρα -Διοικητική Μονάδα Γρεβενητίου:
Υφιστάμενες άδειες: Μία (1).
Αριθμός αδειών που προκύπτουν από το μαθηματικό τύπο: (1594+0)/1000*1.5=1084=2
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα μετατροπής ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.
Διαφορά υφισταμένων – Οριζόμενων από το μαθ. τύπο: 1-2=-1
Επιμερισμός: Δεν συντρέχει περίπτωση.

4. Έδρα Διοικητική μονάδα Kαλενζίου:
Υφιστάμενες άδειες: μηδέν (0).
Αριθμός αδειών που προκύπτουν από το μαθηματικό τύπο (2207+Ο)/1000*1.5=3.310=3
Διαφορά υφισταμένων-οριζόμενων από το μαθ. τύπο:0-3=-3
Κατατεθέντα αιτήματα: Τέσσερα (4). Δύο (2) Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ και δύο (2)για Ε.Δ.Χ ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. Επιμερισμός Αδειών: Δύο (2) Ε.Δ.Χ ΕΙΔ. ΚΙΣΘ. και ένα (1) Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ, με κριτήριο την δυνατότητα διαπραγμάτευσης στους χρήστες που παρέχει ο νόμος.

5. Έδρα – Διοικητική μονάδα Δίστρατου.
Υφιστάμενες άδειες: Μία (1)
Αριθμός αδειών που προκύπτουν από μαθηματικό τύπο: (279+0)/1000*1.5=0.418=μηδέν(ο).
Διαφορά υφισταμένων-οριζόμενων από μαθ. τύπο: 1-0=1
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1) αίτημα μετατροπής Ε.Δ.Χ σε Ε.Δ.Χ ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.
Επιμερισμός: Δεν συντρέχει περίπτωση.

6. Έδρα – Διοικητική μονάδα Καλπακίου:
Υφιστάμενες άδειες: Δέκα τέσσερις (14).
Αριθμός αδειών σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο: (9258+0)/1000*1.5=13.887=14
Κατατεθέντα αιτήματα: Δύο (2). Ένα (1) για ΕΔΧ ΤΑΞΙ και ένα (1) για ΕΔΧ.ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.
Διαφορά υφιστάμενων – οριζόμενων από μαθ. τύπο: 14-14=0
Επιμερισμός: Δεν συντρέχει περίπτωση.

7. Έδρα – Διοικητική Μονάδα Κληματιάς:
Υφιστάμενες άδειες: τέσσερις (4).
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1) για ΕΔΧ ΤΑΞΙ
Αριθμός αδειών σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο: (4019+0)/1000*1.5=6.028=6
Διαφορά υφιστάμενων-οριζόμενων από μαθ. τύπο: 4-6=-2
Επιμερισμός αδειών (ΕΔΧ ΤΑΞΙ, ΕΔΧ ΕΙΔ.ΜΙΣΘ): Δεν συντρέχει περίπτωση

8. Έδρα – Διοικητική μονάδα Κόνιτσας:
Υφιστάμενες άδειες: Δώδεκα (12)
Άδειες σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο: (3629+0)/1000* 1.5=5,443=5
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1) ειδικής μίσθωσης
Διαφορά υφιστάμενων -οριζόμενων από μαθ. τύπο; 12-5=7
Επιμερισμός αδειών: Δεν συντρέχει περίπτωση.

9. Έδρα – Διοικητική μονάδα Μετσόβου:
Υφιστάμενες άδειες: εξ (6)
Άδειες σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο (6216+0)/1000*1.5=εννέα (9)
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1), μετατροπής ΕΔΧ σε ΕΔΧ ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.
Διαφορά υφιστάμενων-οριζόμενων από μαθ. τύπο: 6-9=-3
Επιμερισμός αδειών: Δεν συντρέχει περίπτωση.

10. Έδρα – Διοικητική Μονάδα Ρωμανού:
Υφιστάμενες άδειες: Μία (1)
Άδειες σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο (505+0)/1000*1.5=0.757=1
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1) μετατροπής ΕΔΧ σε ΕΔΧ ΜΙΣΘ.
Διαφορά υφιστάμενων-οριζόμενων από το μαθ. τύπο: 1-1=0
Επιμερισμός αδειών: Δεν συντρέχει περίπτωση.

11. Έδρα – Διοικητική μονάδα Tύριας:
Υφιστάμενες άδειες: Μία (1).
Άδειες σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο: (1546+0)/1000=2.319=2
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1) μετατροπής ΕΔΧ σε ΕΔΧ. ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.
Διαφορά υφιστάμενων-οριζόμενων από μαθ. τύπο: 1-2=-1
Επιμερισμός αδειών: Δεν συντρέχει περίπτωση.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ:

Έδρα – Διοικητική μονάδα Ηγουμενίτσας
Υφιστάμενες άδειες: τριάντα επτά (37)
Άδειες σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο: (18843+0)/1000*1.5=28.25=28
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1)
Διαφορά υφιστάμενων-οριζόμενων από μαθ. τύπο:
37-25=12
Επιμερισμός αδειών: Δεν συντρέχει περίπτωση

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ:

Έδρα – Διοικητική μονάδα Άρτας:
Υφιστάμενες άδειες: Ενενήντα (90).
Άδειες σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο: (33043+0)/1000 *1.5=49.6=50
Κατατεθέντα αιτήματα: Τρία (3) δύο ΕΔΧ ΤΑΞΙ, ένα ΕΔΧ ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.
Διαφορά υφιστάμενων – Οριζόμενων από μαθ. τύπο: 90-50=40
Επιμερισμός αδειών: Δεν συντρέχει περίπτωση

Έδρα – Διοικητική Μονάδα Πέτα:
Υφιστάμενες άδειες: Δύο (2)
Άδειες σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο: (1996+0)/1000*1.5=2,994=3
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1) ΕΔΧ.ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.
Διαφορά υφιστάμενων-οριζόμενων από μαθ. τύπο: 2-3=-1
Επιμερισμός: Δεν συντρέχει περίπτωση.
Το Έδρα διοικητική μονάδα Βουλγαρελίου:
Υφιστάμενες άδειες: Μία (1) ΕΔΧ.ΤΑΞΙ
Άδειες σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο: (1029 +0)/1000*1.5=2
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1) ΕΔΧ
Επιμερισμός αδειών: Δεν συντρέχει περίπτωση.

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έδρα – Διοικητική Μονάδα Πρέβεζας
Υφιστάμενες άδειες: Είκοσι Τέσσερις (24).
Άδειες σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο: (21937+0)/1000*10.5=32.9=33
Κατατεθέντα αιτήματα: Εννέα (9), Επτά (7) ΕΔΧ και Δύο (2) ΕΔΧ ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.
Διαφορά υφιστάμενων – Οριζόμενων από το μαθηματικό τύπο: 24-33=-9
Έχει κατατεθεί αίτημα από ενδιαφερόμενο για την απόκτηση Δύο (2) αδειών, μία για ΔΧ και μία για ΕΔΧ.ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.
Το ίδιο πρόσωπο είναι κάτοχος μίας ακόμη άδειας ΤΑΞΙ. Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 85 παρ. 6 του Ν. 4070/2012), το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να αποκτήσει περισσότερες από δύο (2) άδειες και ως εκ τούτου το αίτημά του για την απόκτηση και τρίτης αδείας αυτής της ΕΔΧ, με βάση τον επιμερισμό που καθορίζεται παρακάτω απορρίπτεται.
Επιμερισμός αδειών: Εξ (6) άδειες Ε.Δ.Χ και δύο (2) ΕΔΧ ΕΙΔ,ΜΙΣΘ.

Έδρα – Διοικητική Μονάδα Καναλίου
Υφιστάμενες άδειες: Μία (1).
Άδειες σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο: 1262+ 0/1000* 1.5= Δύο (2)
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1).
Διαφορά υφιστάμενων – Οριζόμενων από το μαθηματικό τύπο: 1-2=-1
Επιμερισμός: Δεν συντρέχει περίπτωση.

Η χορήγηση των νέων αδειών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 25 και 106 και των επόμενων του N. 4070/2012.

Για τη έδρα -Διοικητική μονάδα Καλεντζίου της ΠΕ Ιωαννίνων για την οποία τα κατατεθέντα αιτήματα είναι περισσότερα (κατά ένα) αυτών που προκύπτουν σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο, θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση σύμφωνα με άρθρο 106 παρ. 7α του Ν. 4070/2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 27 Αυγούστου 2013
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ