Νόμος 4831/2021 Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)

Νόμος 4831/2021 Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)

και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του

 

Νόμος 4831/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 170/23.09.2021
Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΣΚ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Αποστολή του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους
Άρθρο 4 Αρμοδιότητες του ΝΣΚ
Άρθρο 5 Συγκρότηση του ΝΣΚ ως συλλογικού οργάνου
Άρθρο 6 Αρμοδιότητες Τριμελών Επιτροπών
Άρθρο 7 Αρμοδιότητες Τμημάτων και Ολομέλειας
Άρθρο 8 Γνωμοδοτική αρμοδιότητα του ΝΣΚ
Άρθρο 9 Λειτουργία του ΝΣΚ ως συλλογικού οργάνου Άρθρο 10 Υπηρεσιακά – Πειθαρχικά Συμβούλια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΣΚ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 11 Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Άρθρο 12 Αρμοδιότητες του Προέδρου του ΝΣΚ ως Αντιπροσώπου (Αgent) της Ελληνικής Δημοκρατίας στο ΕΔΔΑ
Άρθρο 13 Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ
Άρθρο 14 Γραφείο Προέδρου του ΝΣΚ
Άρθρο 15 Γραμματεία ΝΣΚ
Άρθρο 16 Σχηματισμοί Δικαστικών και Εξωδικαστικών Υποθέσεων
Άρθρο 17 Διευθύνσεις του ΝΣΚ – Διάρθρωση Διευθύνσεων
Άρθρο 18 Γραφείο Επιθεώρησης
Άρθρο 19 Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δεδομένων
Άρθρο 20 Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Ειδικά Γραφεία ΝΣΚ
Άρθρο 21 Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Άρθρο 22 Λειτουργία Γραφείων ΝΣΚ σε Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές και ΑΕΙ
Άρθρο 23 Νομιμοποίηση – Ατέλειες
Άρθρο 24 Συμμετοχή του Δημοσίου στις ποινικές δίκες
Άρθρο 25 Δικαστική εκπροσώπηση από διοικητικά όργανα
Άρθρο 26 Καθήκοντα λειτουργών του ΝΣΚ
Άρθρο 27 Χειρισμός υποθέσεων – Συμβιβαστική επίλυση διαφορών
Άρθρο 28 Υποχρεώσεις των υπηρεσιών του ΝΣΚ και δημοσίων υπηρεσιών – Χορήγηση εγγράφων
Άρθρο 29 Λειτουργικά και οικονομικά θέματα
Άρθρο 30 Υποχρεώσεις και νομιμοποίηση δικηγόρων του Δημοσίου
Άρθρο 31 Δικηγορικές εταιρείες και δικηγόροι της αλλοδαπής
Άρθρο 32 Ειδικές διαιτητικές υποθέσεις
Άρθρο 33 Ασκούμενοι δικηγόροι στο ΝΣΚ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Άρθρο 34 Λειτουργοί του ΝΣΚ – Βαθμοί ιεραρχίας – Αντιστοιχία – Αναπλήρωση
Άρθρο 35 Αρχαιότητα
Άρθρο 36 Οργανικές θέσεις λειτουργών του ΝΣΚ
Άρθρο 37 Προσόντα διορισμού Άρθρο 38 Κωλύματα διορισμού
Άρθρο 39 Άρση κωλυμάτων
Άρθρο 40 Διαγωνισμός
Άρθρο 41 Επιτροπή Διαγωνισμού
Άρθρο 42 Υποβολή αίτησης συμμετοχής – Έλεγχος δικαιολογητικών
Άρθρο 43 Εξεταστέα ύλη
Άρθρο 44 Στάδια διαγωνισμού – Βαθμολογία
Άρθρο 45 Προκριματικό στάδιο – Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης
Άρθρο 46 Κανόνες διεξαγωγής γραπτής εξέτασης
Άρθρο 47 Βαθμολόγηση προκριματικής – γραπτής εξέτασης
Άρθρο 48 Προφορική εξέταση – τελικός βαθμός
Άρθρο 49 Ισοβαθμίες
Άρθρο 50 Πρακτικό διαγωνισμού – Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων
Άρθρο 51 Διορισμός επιτυχόντων
Άρθρο 52 Ανάκληση του διορισμού
Άρθρο 53 Αναδιορισμός
Άρθρο 54 Ασυμβίβαστα – Συμμετοχή σε επιτροπές, συμβούλια και συλλογικά όργανα της Διοίκησης
Άρθρο 55 Εντοπιότητα – Σύγκρουση συμφερόντων
Άρθρο 56 Δωσιδικία
Άρθρο 57 Νομική υπεράσπιση λειτουργών του ΝΣΚ
Άρθρο 58 Συμμετοχή σε Ταμεία
Άρθρο 59 Ατομικοί φάκελοι – Μητρώο
Άρθρο 60 Μισθός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΔΕΙΕΣ
Άρθρο 61 Δικαστικές διακοπές – Άδειες
Άρθρο 62 Αναρρωτική άδεια – Άδεια μητρότητας, ανατροφής τέκνου και άδεια πατρότητας – Περίθαλψη
Άρθρο 63 Εκπαιδευτική άδεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ
Άρθρο 64 Μονιμοποίηση Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων
Άρθρο 65 Προαγωγές λειτουργών του ΝΣΚ
Άρθρο 66 Αποχή από προαγωγή
Άρθρο 67 Προσφυγή για παράλειψη από προαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Άρθρο 68 Τοποθετήσεις – Μεταθέσεις – Μετακινήσεις Άρθρο 69 Μετακινήσεις εκτός έδρας ή στην αλλοδαπή
Άρθρο 70 Αποσπάσεις
Άρθρο 71 Εμφάνιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΡΓΙΑ
Άρθρο 72 Διαθεσιμότητα
Άρθρο 73 Αργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ
Άρθρο 74 Σύνθεση και στόχοι Γραφείου Επιθεώρησης
Άρθρο 75 Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προϊσταμένου του Γραφείου Επιθεώρησης
Άρθρο 76 Αρμοδιότητες Επιθεωρητών
Άρθρο 77 Αξιολόγηση υπηρεσιακών μονάδων
Άρθρο 78 Επιθεώρηση λειτουργών ΝΣΚ
Άρθρο 79 Εκθέσεις Επιθεώρησης
Άρθρο 80 Προσφυγή του επιθεωρούμενου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 81 Γενικές αρχές
Άρθρο 82 Πειθαρχικά παραπτώματα
Άρθρο 83 Παραγραφή
Άρθρο 84 Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 85 Έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης
Άρθρο 86 Πειθαρχικά όργανα
Άρθρο 87 Πειθαρχική δικαιοδοσία
Άρθρο 88 Κώλυμα συμμετοχής σε Πειθαρχικό Συμβούλιο
Άρθρο 89 Πειθαρχική δίωξη – Διαδικαστικές διατάξεις
Άρθρο 90 Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 91 Προκαταρκτική εξέταση
Άρθρο 92 Ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)
Άρθρο 93 Έναρξη και λήξη πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 94 Προδικασία
Άρθρο 95 Ανάκριση
Άρθρο 96 Ανακριτικές πράξεις
Άρθρο 97 Κλήση σε απολογία – Ορισμός συνεδρίασης
Άρθρο 98 Κύρια διαδικασία – Απόφαση
Άρθρο 99 Έφεση
Άρθρο 100 Προσφυγή
Άρθρο 101 Επανάληψη πειθαρχικής δίκης
Άρθρο 102 Εκτέλεση απόφασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Άρθρο 103 Αυτοδίκαιη έκπτωση
Άρθρο 104 Παραίτηση
Άρθρο 105 Αποχώρηση από την υπηρεσία

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΣΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΚΛΑΔΟΙ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
Άρθρο 106 Οργανικές θέσεις
Άρθρο 107 Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου κατά κατηγορία και κλάδο
Άρθρο 108 Κατανομή θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα
Άρθρο 109 Κατάταξη προσωπικού
Άρθρο 110 Κλάδοι Προϊσταμένων
Άρθρο 111 Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
Άρθρο 112 Αξιολόγηση του διοικητικού προσωπικού
Άρθρο 113 Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
Άρθρο 114 Επιλογή προϊσταμένων
Άρθρο 115 Υπερωριακή εργασία
Άρθρο 116 Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 117 Πειθαρχική δικαιοδοσία
Άρθρο 118 Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 119 Γενικές ρυθμίσεις

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 120 Ετήσια έκθεση
Άρθρο 121 Ειδικές ρυθμίσεις
Άρθρο 122 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 123 Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 124 Καταργούμενες διατάξεις

 
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 125 Μεταφορά ζημιών – Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4172/2013
Άρθρο 126 Ρύθμιση για το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» – Τροποποίηση του άρθρου τέταρτου του ν. 3785/2009
Άρθρο 127 Μείωση ποσοστού παρακράτησης και συμψηφισμού οφειλών της Ε.Α.Β. Α.Ε. – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014
Άρθρο 128 Ειδικές ρυθμίσεις Ε.Α.Β. Α.Ε.
Άρθρο 129 Ειδική ρύθμιση για το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που μεταβαίνει στο εξωτερικό στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας – Τροποποίηση του άρθρου 18 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
Άρθρο 130 Τέλος ταξινόμησης των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) – Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 2960/2001
Άρθρο 131 Παρακολούθηση της διαδικασίας κατασκευής των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) για φορολογικούς σκοπούς – Προσθήκη
Κεφαλαίου Β.1 και άρθρου 5α στον ν. 1573/1985
Άρθρο 132 Τέλη κυκλοφορίας των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) – Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001
Άρθρο 133 Επιβολή τέλους ταξινόμησης στα διασκευασμένα από ανοικτά φορτηγά σε κλειστά αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου
123 ν. 2960/2001
Άρθρο 134 Μετατάξεις υπαλλήλων στο Ν.Σ.Κ.
Άρθρο 135 Αποδοχές και επιμίσθιο Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 14 του ν. 4415/2016
Άρθρο 136 Μέτρα επιτάχυνσης έργων και μελετών για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των πλημμυρικών ροών – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 137 Υποστηρικτικά μέτρα των εμβολιασθέντων ατόμων 15-17 ετών
Άρθρο 138 Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια εμβολιασμών – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020
Άρθρο 139 Φορείς υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 – Αντικατάσταση του άρθρου 268 του ν. 4798/2021
Άρθρο 140 Σύναψη συμβάσεων ιδιωτών ιατρών και φορέων του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 με το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια εμβολιασμών
Άρθρο 141 Παράταση χρονικού διαστήματος εμβολιασμών κατ’ οίκον από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ
Άρθρο 142 Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων – Παράταση ισχύος του άρθρου τριακοστού δευτέρου του ν. 4771/2021
Άρθρο 143 Ρυθμίσεις για τη διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων των δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 και προσθήκη δευτέρου και τρίτου εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 4812/2021
Άρθρο 144 Αύξηση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δαπανών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα έτη 2020 και 2021 – Τροποποίηση και συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4549/2018
Άρθρο 145 Συμβάσεις προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARS-COVID-19 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 146 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 147 Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικών τους προσώπων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 148 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 149 Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.) – Ολυμπιακή Φλόγα – Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν. 2725/1999
Άρθρο 150 Πειθαρχική μεταχείριση Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας (Κ.Α.Ε.) σε περίπτωση μη χορήγησης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999
Άρθρο 151 Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης και μη χορήγηση πιστοποιητικού από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) σε Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (Κ.Α.Ε.) που πρόκειται να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών της αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022
Άρθρο 152 Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Άρθρο 153 Παραγραφή παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4791/2021
Άρθρο 154 Δυνατότητα πρόσληψης δεύτερου αναπληρωτή επιχειρησιακού διευθυντή στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.) – Τροποποίηση του
άρθρου 19 του ν. 1646/1986

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 155 Έναρξη ισχύος

 

Νόμος 4831/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 170/23.09.2021
Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις