Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ Κρήτης

Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ Κρήτης

Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΚρήτηςΗ Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΚΡΗΤΗΣ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2019-2020 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 14 του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (A΄ 204), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153) και το άρθρο 9 του ν.3450/2006 (Α΄ 64) και ισχύει και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4/58316/2019/02-08-2019 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ δ΄, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν, ως κάτωθι:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Μέχρι τέσσερις (04) Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν., εκ των οποίων ο ένας (1) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

β) Μέχρι τρεις (03) Μηχανικούς Α΄ τάξης Ε.Ν. γ) Έναν (01) Μηχανικό Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Επιστημονικό Συνεργάτη Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων Μηχανολόγο Μηχανικό, ο οποίος θα απασχοληθεί μόνο το εαρινό εξάμηνο.

ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Μέχρι δύο (02) Μαθηματικούς.

β) Μέχρι δύο (02) Φυσικούς.

γ) Έναν (01) Νομικό και ελλείψει υποψηφίων Πτυχιούχο Κοινωνιολογίας ή Πολιτικών Επιστημών.

δ) Μέχρι τρεις (03) πτυχιούχους Αγγλικής Φιλολογίας.

ε) Έναν (01) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Η/Υ.

στ) Έναν (01) Χημικό Μηχανικό ή Χημικό.

ζ) Μέχρι δύο (02) Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς, εκ των οποίων ο ένας (1) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

η) Έναν (01) Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό.

2. EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Μέχρι δύο (02) Πλοιάρχους Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν..

β) Έναν (01) Μηχανικό Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν.

ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας:

α) Μέχρι δύο (02) Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανολόγους.

β) Έναν (01) Ηλεκτρονικό Μηχανικό.

γ) Έναν (01) ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001, ως ισχύει.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της Προκήρυξης, στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου (Αναζήτηση: Ανά είδος/Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 22-08-2019, ημέρα Πέμπτη.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΚΡΗΤΗΣ ταχυδρομική διεύθυνση ΒΛΗΤΕΣ ΣΟΥΔΑΣ Ταχ. Κώδικας 73200. (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου – courier εάν εστάλη ταχυδρομικά).

Το κείμενο της προκήρυξης