Αλλαγές στην ληξιαρχική πράξη και δικαιολογητικά για την αποτέφρωση νεκρών

Με διατάξεις σχεδίου νόμου του υπουργείου εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Ρυθμίσεις σχετικά με τον ειδικό εκλογικό χώρο για ΑμεΑ και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», που τέθηκε σε διαβούλευση, επέρχονται αλλαγές στην έκδοση ληξιαρχικής πράξης και στα δικαιολογητικά για την αποτέφρωση νεκρών

 

Οι σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου έχουν ως εξής:

Άρθρο 25
Ληξιαρχική πράξη για την αποτέφρωση νεκρών – Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 4277/2014

Στο άρθρο 49 του ν. 4277/2014 (Α’ 156) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 οι λέξεις «εξήντα ωρών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τριών (3) εργάσιμων ημερών», β) προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 49 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 49
Ληξιαρχική πράξη για την αποτέφρωση νεκρών

1. Για την αποτέφρωση νεκρών συντάσσεται ληξιαρχική πράξη εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από το θάνατο και αφού προηγουμένως προσκομισθούν, πέραν των απαιτουμένων κατά το άρθρο 32 του ν. 344/1976 «Περί Ληξιαρχικών Πράξεων» (Α΄ 143) δικαιολογητικών και τα εξής:

(α) Έγγραφη δήλωση ή σημείωμα του θανόντος ότι επιθυμούσε την αποτέφρωση της σωρού του. Αν ο θανών δεν κατέλιπε τέτοια δήλωση ή σημείωμα, έγγραφη δήλωση του/της συζύγου αυτού ή του/της εν ζωή συντρόφου του θανόντος με τον/την οποίο/α ο τελευταίος είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 1 του ν. 3719/2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί και άλλες διατάξεις» (Α΄ 240) ή, τέλος, των συγγενών πρώτου ή δευτέρου βαθμού του θανόντος, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους.

(β) Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι η αιτία θανάτου δεν χρήζει περαιτέρω ιατροδικαστικής διερευνήσεως και ότι αφαιρέθηκαν από το σώμα του νεκρού τα τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη.

Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι, βάσει διενεργηθείσας νεκροψίας, πρόκειται για θάνατο που οφείλεται σε παθολογικά αίτια και όχι για βίαιο θάνατο και ότι αφαιρέθηκαν από το σώμα του νεκρού τα τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη. Εάν ο θάνατος είναι βίαιος, έχει προηγηθεί νεκροτομή, κατόπιν σχετικής εντολής.

2. Στη ληξιαρχική πράξη της παραγράφου 1 σημειώνεται από τον ληξίαρχο και ο τόπος αποτέφρωσης. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34, 36, 38 και 39 του ν. 344/1976. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την διαμόρφωση του εντύπου της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

3. Για την αποτέφρωση νεκρών δεν απαιτείται η έκδοση άδειας αλλά αρκεί η προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου στο ΚΑΝ όπου θα αποτεφρωθεί ο νεκρός.

 
 

4. Για την αποτέφρωση νεκρών, για τους οποίους έχει εκδοθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου ή άλλη αντίστοιχη πράξη αλλοδαπής αρχής, δεν απαιτείται η έκδοση άδειας, αλλά αρκεί η προσκόμιση στο ΚΑΝ, όπου πρόκειται να αποτεφρωθεί η σορός:

α) της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή άλλης αντίστοιχης πράξης αλλοδαπής αρχής, νομίμως μεταφρασμένης στην ελληνική γλώσσα, στην οποία σημειώνεται ο τόπος αποτέφρωσης,

β) της έγγραφης πιστοποίησης ιατροδικαστή της περ. (β) της παρ. 1 ή άλλης αντίστοιχης πράξης αλλοδαπής αρχής, νομίμως μεταφρασμένης στην ελληνική γλώσσα και

γ) της πράξης της αρμόδιας ελληνικής αρχής περί νόμιμης εισαγωγής της σορού στην Ελλάδα, όταν συντρέχει περίπτωση τέτοιας εισαγωγής.»

 

Σχετικά: Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ). Πιστοποιητικό και αριθμός αποτέφρωσης

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης