Αλλαγές στο Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Αλλαγές στο Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

 

Νόμος 4917/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 67/31.03.2022
Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο εξηκοστό τρίτο
Μεταβατικές διατάξεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής – Τροποποίηση άρθρου 61 ν. 4653/2020

Στο άρθρο 61 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ του νόμου αυτού για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις, α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε αα) να αφορά στις εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού το έτος 2022, και αβ) να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αποκλειστικά οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-20, που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα της υπό στοιχεία 211455/Δ2/6.12.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η), και όχι οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν παρόμοιο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2020-2021, β) το δεύτερο εδάφιο καταργείται, και το άρθρο 61 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 61
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄
Κατά την πρώτη εφαρμογή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής το έτος 2022, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019, που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα της υπό στοιχεία 211455/Δ2/6-12-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η)».