Απαγόρευση αλιείας με παραγάδια του ξιφία Μεσογείου

Απαγόρευση αλιείας με παραγάδια του ξιφία Μεσογείου

Απαγορεύεται έως 31-12-2018 η χρήση του αλιευτικού εργαλείου παρασυρόμενα παραγάδια αφρού (LLD), για στοχευμένη αλιεία του είδους ξιφίας Μεσογείου (Xiphias gladius – SWO) και η εκφόρτωση αυτού, από σκάφη ελληνικής σημαίας
Aριθμ. 3265/160504 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5674/17.12.2018
Απαγόρευση αλιείας και εκφόρτωσης του είδους ξιφίας Μεσογείου (Xiphias gladius_SWO) με παρασυρόμενα παραγάδια αφρού (LLD).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Απαγορεύεται έως 31-12-2018 η χρήση του αλιευτικού εργαλείου παρασυρόμενα παραγάδια αφρού (LLD), για στοχευμένη αλιεία του είδους ξιφίας Μεσογείου (Xiphias gladius – SWO) και η εκφόρτωση αυτού, από σκάφη ελληνικής σημαίας.

2. Για τους παραβάτες της παρούσας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α ́ 27), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 (Α ́ 221) και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 (Α ́ 70) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2332/1995 (Α ́ 181), και της απόφασης ΥπΑΑΤ αριθμ. 3866/78486/14-7-2015 (Β ́ 1587) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις στον τομέα της αλιείας».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.