Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονόπτωσης στη Νιγρίτα

Αριθμ. 21830 – ΦΕΚ B 3152 – 24.11.2014

Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε σε όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2014−2015 το κυνήγι κάθε θηράματος σε περιπτώσεις χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης, από τη στιγμή της πλήρους κάλυψης του εδάφους από χιόνια μέχρι την μερική αποκάλυψη του ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων επ’ αυτού και την άσκηση του κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων σε περίπτωση επικράτησης δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών (Χιόνια-παγετός), σε όλη την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νιγρίτας.

Επίσης απαγορεύουμε την σύλληψη των θηραμάτων στις φωλιές και τα καταφύγιά τους.

Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της δασικής υπηρεσίας, της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους κυνηγετικούς συλλόγους και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σε εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 2081/92/(ΦΕΚ 154/10.9.1992) με το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο 29 Α στον Ν. 1558/89, Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα που ρυθμίζουν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Νιγρίτα, 6 Νοεμβρίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Δασαρχείου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ