Αρμοδιότητες τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)

Αρμοδιότητες τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)

Κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας
Αριθμ. απόφ. 8/2019 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2933/12.07.2019

Αρμοδιότητες τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (Α’ 213).
2. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Αρμοδιότητες Α’ Τμήματος

Στο Α’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάγονται τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που αφορούν διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για:
α) την κοινωνική προστασία γενικά και ιδίως:
αα. την κοινωνική ασφάλεια,
ββ. τη στεγαστική ή άλλου είδους αποκατάσταση του αστικού ή αγροτικού πληθυσμού,
γγ. την αναγνώριση της ιδιότητας και την προστασία των αναπήρων, των θυμάτων πολέμου και των πολεμιστών γενικά, εφόσον δεν πρόκειται για τοποθέτηση, απόλυση ή άλλη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης όλων αυτών ως υπαλλήλων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
β) την ευθύνη του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προς αποζημίωση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 περ. δ της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Β’ Τμήματος

Στο Β’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάγονται τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που αφορούν διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για:
α) τους φόρους, δασμούς, εισφορές, τέλη και συναφή δικαιώματα του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
β) τα λογιστικά βιβλία.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Γ’ Τμήματος

1. Στο Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάγονται τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που αφορούν διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για:
α) την οργάνωση και λειτουργία της Διοίκησης, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των ιδρυμάτων ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τη συγκρότηση, εκλογή, διορισμό και μεταβολές όλων των οργάνων αυτών.
β) το διορισμό ή την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση γενικά των δικαστικών, διοικητικών και στρατιωτικών λειτουργών και υπαλλήλων, των κληρικών, των υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και του προσωπικού γενικά του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ανεξάρτητα από τη φύση της υπηρεσιακής σχέσης με την οποία συνδέεται, την πρόσληψη και γενικά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και του προσωπικού των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 περ. δ της παρούσας απόφασης,
γ) την εκλογή και την υπηρεσιακή κατάσταση γενικά του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού των ιδρυμάτων ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης,
δ) την εισαγωγή και κατάσταση γενικά μαθητών των παραγωγικών σχολών των λειτουργών και υπαλλήλων της περίπτωσης β’ και τη μεταβολή της κατάστασης των έφεδρων αξιωματικών,
ε) τους μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, υποτρόφους και μετεκπαιδευομένους,
στ) τους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες, δικαστικούς επιμελητές, επιμελητές ανηλίκων, ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, εκτελωνιστές και χρηματιστές.

2. Στο Γ’ Τμήμα υπάγονται επίσης οι κατά το Σύνταγμα και το νόμο προσφυγές υπαλλήλων.

3. Το Γ’ Τμήμα είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των αιτή-σεων αναιρέσεως που αφορούν τον έλεγχο του κύρους των εκλογών των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Δ’ Τμήματος

1. Στο Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάγονται τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που αφορούν διαφορές οι οποίες δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των άλλων Τμημάτων, όπως είναι ιδίως οι σχετικές με:
α) την άσκηση κάθε είδους επαγγέλματος ή επιχείρησης,
β) τις επιδοτήσεις, επενδύσεις και κάθε είδους ενισχύσεις για αναπτυξιακούς σκοπούς,
γ) τους πρόσφυγες και λοιπούς αλλοδαπούς,
δ) την ιθαγένεια,
ε) τις συγκοινωνίες και τα αυτοκίνητα.
2. Στο Τμήμα αυτό υπάγονται και οι διαφορές που ανα-φύονται κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών.

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Ε’ Τμήματος

1. Στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάγονται τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που αφορούν διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για:
α) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των δασών και δασικών εκτάσεων, των υδάτων, της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας,
β) την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, των αρχαιοτήτων και αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων, των διατηρητέων κτιρίων και των παραδοσιακών οικισμών,
γ) τα μεταλλεία και λατομεία,
δ) τον αιγιαλό και την παραλία,
ε) τη χωροταξία, την πολεοδομία και τη δόμηση γενικά,
στ) την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών, μηχανολογικών, κτηνοτροφικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων γενικά,
ζ) την εγκατάσταση κεραιών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και μέσων επικοινωνίας γενικά.

2. Επίσης στο Ε’ Τμήμα υπάγονται:
α) η επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων,
β) η έγκριση κάθε διαχειριστικής δαπάνης.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες ΣΤ’ Τμήματος

Στο ΣΤ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάγονται τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που αφορούν διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για:
α) την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων,
β) τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και τις επιτάξεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις κηρύσσει, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε της παρούσας απόφασης,
γ) τη στρατολογία,
δ) τις κάθε είδους αποδοχές (δεδουλευμένες ή μη) και χρηματικές αξιώσεις που συνδέονται με την πρόσληψη, υπηρεσιακή κατάσταση και λύση της σχέσης του προσωπικού γενικά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
ε) τη διοικητική εκτέλεση γενικά, ανεξάρτητα από τη νομοθεσία που διέπει το σχετικό τίτλο,
στ) την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, ζ) τα σήματα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
η) την επιβολή μέτρων επιστροφής (rebate) ή αυτόματης επιστροφής (claw back) ή άλλων παρόμοιων μέτρων, σε βάρος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας και στην εμπορία φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων,
θ) τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών.

Άρθρο 7
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων καταλαμβάνουν και τις υποθέσεις που είναι εκκρεμείς κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2.

2. Αιτήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας, που έχουν κατατεθεί στο Β’ Τμήμα μέχρι την 30ή Ιουνίου 2019 και αφορούν τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, εκδικάζονται από το Τμήμα αυτό. Κύρια ένδικα βοηθήματα που συνάπτονται με αιτήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας, οι οποίες έχουν συζητηθεί μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2019 ενώπιον του Β’ Τμήματος, εκδικάζονται από το Β’ Τμήμα.

3. Το π.δ. 361/2001 «Κατανομή σε Τμήματα των υποθέσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας» (Α’ 244) καταργείται.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως