ΑΣΕΠ 1Γ/2022. Ποιοι αποκλείονται από τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ

ΑΣΕΠ 1Γ/2022. Ποιοι αποκλείονται από τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022)

 

Σήμερα εκδόθηκε και καταχωρίστηκε στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. ο Πίνακας Αποκλειομένων υποψηφίων του Γραπτού Διαγωνισμού για την πλήρωση οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του νόμου 4765/2021

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Κατά του ανωτέρω πίνακα, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις από την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 έως και την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected]

Δεκτή επίσης γίνεται και η άσκηση των αντιρρήσεων με κατάθεση ή αποστολή συστημένης επιστολής στο ΑΣΕΠ στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Α.Σ.Ε.Π.

Αντίρρηση για την Προκήρυξη 1Γ/2022

Τ.Θ. 14308,

Τ.Κ. 11510, Αθήνα

 

Πίνακας Αποκλειομένων Υποψηφίων