Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία για τις Φορτοεκφορτωτικές Εργασίες

Ειδικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών ελέγχου, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και οδηγιών ενημέρωσης του ΣΕΠΕ και της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για τις Φορτοεκφορτωτικές Εργασίες (Αριθμ. οικ. 33947/2065 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2826/11.08.2017)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός ειδικότερων θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών ελέγχου, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και οδηγιών ενημέρωσης του ΣΕΠΕ και της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι επιβαλλόμενες ποινές και κυρώσεις, και όποιο άλλο σχετικό θέμα αφορά την εφαρμογή της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία ή την απασχόληση των φορτοεκφορτωτών.

Άρθρο 2
Τύπος και περιεχόμενο ενημερωτικών οδηγιών σχετικά με τα μέτρα πρόληψης στις φορτοεκφορτωτικές εργασίες
Στις ενημερωτικές οδηγίες, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβάνονται με τρόπο σαφή και κατανοητό θεματικές ενότητες για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία όπως:
• Εισαγωγή στην ασφάλεια της εργασίας.
• Κίνδυνοι στην εργασία (τα αποτελέσματα των κινδύνων, η σημασία της πρόληψης, γενικές αρχές της πρόληψης, αντιμετώπιση των κινδύνων).
• Τεχνικός ασφάλειας – καθήκοντα και υποχρεώσεις.
• Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων – παραδείγματα.
• Σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας.
• Φωτισμός, αερισμός, θερμοκρασία και υγρασία.
• Θόρυβος – δονήσεις στους χώρους εργασίας.
• Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα.
• Μέτρα ασφάλειας για πυρκαγιές – εκρήξεις.
• Βλαπτικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας. Ειδικοί κίνδυνοι και οδηγίες ασφαλούς χρήσης.
• Κίνδυνοι από μηχανήματα – γενικές αρχές ασφάλειας – συντήρηση, επισκευές – εργαλεία χειρός και φορητά εργαλεία.
• Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων- μυοσκελετικά προβλήματα.
• Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές.
• Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
• Σκαλωσιές, φορητές κλίμακες – προστασία από πτώσεις.
• Κίνδυνοι από τα μηχανήματα – ανυψωτικά μηχανήματα – οχήματα – μηχανήματα διακίνησης υλικών.
• Μεθοδολογία εκτίμησης και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου σε φορτοεκφορτωτικές εργασίες ξηράς -λιμένος.
• Γενικές αρχές παροχής πρώτων βοηθειών.
Η μέσω των παραπάνω οδηγιών ενημέρωση των φορτοεκφορτωτών, των φορτοπαραληπτών ή και των άλλων εμπλεκομένων στις σχετικές εργασίες δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση λήψης και τήρησης όλων των προβλεπόμενων για την προστασία στην εργασία μέτρων από τον «Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’/84) και τις άλλες σχετικές κανονιστικές πράξεις.
Οι ανωτέρω ενημερωτικές οδηγίες μπορούν να συνοδεύονται και από ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου, όπως ενδεικτικά «Πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους εργασίας» και «Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας» που έχουν εκδοθεί με οδηγίες σε ένδεκα γλώσσες, καθώς και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.Άρθρο 3
Υποχρεώσεις – κυρώσεις
1. Οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την εκτέλεση του έργου της φορτοεκφόρτωσης, είναι οι καθοριζόμενες στα άρθρα 71 και 72 του «Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’/84), όπως ισχύει κάθε φορά και επιβάλλονται:
α) για τους ασκούντες ατομικά το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή, καθώς και τις ομάδες ή ενώσεις φορτοεκφορτωτών, στους αρμοδίους για την ανάθεση του έργου φορτοεκφόρτωσης, δηλαδή τους φορτοπαραλήπτες ή/και τους κυρίους των προς διακίνηση εμπορευμάτων και ειδών ή/και τους εκμεταλλευόμενους τους χώρους φορτοεκφόρτωσης (περιλαμβανόμενων των διαχειριστικών αρχών λιμένα) ή/και τον κάθε εξουσιοδοτημένο για την ανάθεση του έργου της φορτοεκφόρτωσης, οι οποίοι, κατά περίπτωση, έχουν τις υποχρεώσεις του «εργοδότη» του αρθρ. 3 και της παρ. 1 του αρθρ. 42 του ανωτέρω Κώδικα.
β) για τις επιχειρήσεις φορτοεκφορτώσεων και τους απασχολουμένους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, στις επιχειρήσεις των οποίων είναι μισθωτοί.
2. Αν κατά τη διενέργεια ελέγχου από τους επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. διαπιστωθεί ότι πραγματοποιούνται φορτοεκφορτωτικές εργασίες από φορτοεκφορτωτή χωρίς αυτός να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και χωρίς να είναι εφοδιασμένος με την Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4455/2017, επιβάλλεται πρόστιμο:
α) ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε παράνομα εργαζόμενο στον εργοδότη, αν ο φορτοεκφορτωτής απασχολείται με σχέση μισθωτής εργασίας ή
β) ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε κάθε ένα από τους αρμοδίους για την ανάθεση του έργου φορτοεκφόρτωσης, δηλαδή τους φορτοπαραλήπτες ή/και τους κυρίους των προς διακίνηση εμπορευμάτων και ειδών ή/και τους εκμεταλλευόμενους τους χώρους φορτοεκφόρτωσης (περιλαμβανόμενων των διαχειριστικών αρχών λιμένα) ή/και τον κάθε εξουσιοδοτημένο για την ανάθεση του έργου της φορτοεκφόρτωσης, καθώς και τον φορτοεκφορτωτή, σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν απασχολείται με σχέση μισθωτής εργασίας.
Κατά της πράξης επιβολής προστίμου μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ουσίας σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011.

Έναρξη εφαρμογής
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.