Χρειάζεται μάρτυρας για έκδοση Αστυνομικής Ταυτότητας;

Για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας, απαιτείται η βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος από έναν μάρτυρα.

Σε περίπτωση ανηλίκου, η βεβαίωση των στοιχείων του γίνεται από έναν γονέα του ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία του.

Σε ποια ηλικία πρέπει να βγάλω αστυνομική ταυτότητα;

Από τον Ιούνιο του 2005 υποχρέωση για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας.