Ατομικοί φάκελοι πολιτικών φρονημάτων. Δικαίωμα πρόσβασης

Αριθμ. 1016/5/47-η ́- ΦΕΚ B 1538 – 31.05.2016

Ατομικοί φάκελοι πολιτικών φρονημάτων

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1. Καταργείται η υπ’ αρ. 1016/5/47 από 02-09-2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1832) και αίρεται η ισχύς της υπ’ αρ. 8504/7/139285 από 27.04.2004 διαταγής του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ως και της υπ’ αρ. 8507/7-14668 από 28-08-1989 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης «Καταστροφή των ατομικών φακέλων πολιτικών φρονημάτων των Ελλήνων πολιτών, των φυλασσομένων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Β’ 630).

Άρθρο 2. Οι τηρούμενοι στο αρχείο των υπηρεσιών του Υπουργείου ατομικοί φάκελοι πολιτικών φρονημάτων στους οποίους είχε περιορισθεί το δικαίωμα πρόσβασης καθίστανται εφεξής προσιτοί:

α) στα πρόσωπα που αφορούν

β) στους συζύγους και τους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εφ’ όσον τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης δεν ζουν. Ειδικά στην περίπτωση αυτή η ύπαρξη εν ζωή πλησιέστερων συγγενών αποκλείει το δικαίωμα των απώτερων συγγενών της ίδιας ρίζας, με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης

γ) με την απλή εξουσιοδότηση των αναφερομένων προσώπων σε οποιονδήποτε τρίτον

δ) κατόπιν άδειας της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων σε πρόσωπα, τα οποία για λόγους ιστορικής έρευνας ή / και επαγγελματικούς ζητούν την κατά τα ανωτέρω πρόσβαση.

Άρθρο 3. Στη Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ανατίθεται η μέριμνα για την εφαρμογή της παρούσας, άλλως σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της ΕΛΑΣ κριθεί με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.

Άρθρο 4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ήτοι από 16-06-2016)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2016
Ο Υπουργοί