Αξιολόγηση των μαθητών της Α και Β τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)

Αριθμ. Φ4/77460/Δ4 – ΦΕΚ B 863 – 15.05.2015
Αξιολόγηση των μαθητών της Α και Β τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)

Ορίζεται ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών της Α και Β τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ως ακολούθως: