Χαρακτηρισμός έργων στο οδικό δίκτυο του Ν. Κεφαλληνίας

kefalonia-sΑριθ. ΔΜΕΟ/ο/586 – ΦΕΚ Β 305 – 12.02.2014

Έγκριση χαρακτηρισμού των Έργων αποκατάστασης των βλαβών που προξένησαν στο οδικό δίκτυο του Ν. Κεφαλληνίας οι πρόσφατοι σεισμοί, ως έργων «Εθνικού Επιπέδου».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1418/1984 για τα «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και το εκτελεστικό του Π.Δ. 609/1985.
2. Το Ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
3. Το Π.Δ. 69/1988 «Περί Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 340/1990 «Περί Συστάσεως Γενικών Δ/νσεων», το Π.Δ. 293/1991 «Περί Συστάσεως Οργανικής Μονάδας στη Γ.Γ.Δ.Ε.» και το Π.Δ. 167/1992 «Περί τροποποίησης του Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε.».
4. Το Π.Δ. 696/1974 «Περί αμοιβών Μηχανικών» σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές.
5. Την αριθ. Δ16α/04/773/29-11-1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
6. Την αριθ. Δ17γ/07/45/ΦΝ439.4/13-3-2007 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 447/Β΄/3-4-2007) «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν 3316/2005».
7. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25-6-2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) – ΄Ιδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.λπ.».
8. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25-6-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το Ν. 679/77 (ΦΕΚ Α΄ 245/1.9.1977) και ειδικότερα το άρθρο 10, παράγρ. 4 αυτού.
10. Το γεγονός ότι με βάση την υπόψη απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Και αφού λάβαμε υπόψη:
Την ανάγκη κατεπείγουσας εκπόνησης όλων των ειδών και σταδίων μελετών που απαιτούνται για την αποκατάσταση των βλαβών που προξένησαν στο οδικό δίκτυο του Ν. Κεφαλληνίας και συγκεκριμένα στην οδό Αργοστολίου-Ληξουρίου στο επαρχιακό δίκτυο της περιοχής Παλλικής και Άσσου, οι πρόσφατοι σεισμοί της 26-1-2014 και της 3-2-2014, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως Εθνικού Επιπέδου τα έργα αποκατάστασης των βλαβών που προξένησαν στο οδικό δίκτυο του Ν. Κεφαλληνίας και συγκεκριμένα στην οδό Αργοστολίου-Ληξουρίου στο επαρχιακό δίκτυο της περιοχής Παλλικής και Άσσου, οι πρόσφατοι σεισμοί της 26-1-2014 και της 3-2-2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
MIXΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ