ΕΟΠΥΥ. Χορήγηση της δοκιμασίας Oncotype DX για τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού αρχικού σταδίου

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΟΞ7Μ-ΗΗΤ

Αθήνα 18/09/2013
Αρ. Πρωτ. : οικ. 30070

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση της δοκιμασίας “ Oncotype DX”»
Σχετ. : (1) Η υπ’ αριθμ. Y4α/οικ. 84352/10-9-2013 απόφαση του Υπουργού Υγείας
(2) Tο με αρ. πρωτ. οικ. 6015/ 07 – 02 – 2013 Γενικό Έγγραφο ΕΟΠΥΥ

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Y4α/οικ.84352/10-9-2013 απόφασης του Υπουργού Υγείας, που αφορά την αποδοχή των γνωμοδοτήσεων της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ σχετικά με τη διενέργεια της δοκιμασίας Oncotype DX, σας γνωρίζουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ παρέχει στους ασθενείς ασφαλισμένους με συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις (γυναίκες με καρκίνο του μαστού αρχικού σταδίου), τη διενέργεια της δοκιμασίας “ Oncotype DX”, όπως ίσχυε με το αρ. πρωτ. οικ. 6015/07-02- 2013 Γενικό Έγγραφο ΕΟΠΥΥ, με το οποίο καθορίζονταν η διαδικασία και οι προϋποθέσεις διενέργειας της

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ